Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-234 / 24-04-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 2. oktober 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 2. oktober 2012, hvorefter XX ikke er berettiget til yderligere præmie og bonus for eleven NN.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 19. oktober 212 klaget over, at AER har afslået at udbetale præmie og bonus for eleven NN.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB (tidligere Arbejdsmarkedets Elevrefusion) har i brev af 22. november 2012 fastholdt sin afgørelse.

XX indgik den 26. maj 2011 en uddannelsesaftale med eleven NN. Aftalen påbegyndtes den 6. juni 2011 og ophørte den 30. november 2011. Den 1. marts 2012 indgik XX og NN en ny uddannelsesaftale om samme uddannelse. Denne uddannelsesaftale påbegyndtes den 27. marts 2012.

Den 2. oktober 2012 kontaktede XX telefonisk AUB og spurgte, om der kunne udbetales præmie og bonus for uddannelsesaftalen. AUB oplyste, at der ikke kunne udbetales præmie og bonus, idet prøvetiden allerede var opbrugt i forbindelse med den første uddannelsesaftale.

Efter AER-lovens §§ 16 og 17 er det en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at uddannelsesaftalen indeholder en prøvetid. Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, betragtes de første 3 måneder af elevens praktiktid som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.

Undervisningsministeriet har oplyst, at der efter fast praksis ikke gælder en ny prøvetid mellem arbejdsgiver og elev i en uddannelsesaftale, hvor eleven tidligere har gennemført prøvetiden i en uddannelsesaftale om samme uddannelse med samme arbejdsgiver.

I den konkrete sag havde XX som arbejdsgiver indgået to uddannelsesaftaler med eleven NN. Den første aftale omfattede perioden den 6. juni til den 30. november 2011. Herefter blev der indgået en ny uddannelsesaftale for perioden fra den 27. marts 2012 til den 1. april 2013.

Da den fulde prøvetid allerede blev brugt i forbindelse med den første uddannelsesaftale for perioden den 6. juni til den 30. november 2011, er der ikke prøvetid i den anden uddannelsesaftale for perioden den 27. marts 2012 til den 1. april 2013. Da der skal være prøvetid i en uddannelsesaftale, for at indgåelsen heraf kan berettige arbejdsgiveren til præmie og bonus, og da dette krav ikke er opfyldt i uddannelsesaftalen vedrørende perioden fra den 27. marts 2012 til den 1. april 2013, berettiger indgåelsen heraf ikke XX til præmie og bonus.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftaler indgået før den 31. december 2012. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER-loven), jf. § 3, stk. 3 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Præmieordningen efter AER-lovens § 16 er en belønning for i henhold til en uddannelsesaftale at tage en elev i praktik i en prøveperiode på 3 måneder. Præmien udgør 6.000 kr. pr. 30 dages praktik, maksimalt 18.000 kr. i alt.

Bonusordningen efter § 17 er en belønning for at opretholde et elevforhold efter prøvetidens udløb. Det er således en ordning, som angår et forløb under en uddannelsesaftale med prøvetid. Der kan maksimalt udbetales fire rater af 13.000 kr.

Det følger af det anførte, at en uddannelsesaftale kun udløser krav på præmie og bonus, hvis den indeholder en prøvetid.

Der var 3 måneders prøvetid i uddannelsesaftalen af 26. maj 2011, jf. § 60, stk. 2, i lovbkg. nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser, og XX har som arbejdsgiver under denne aftale fået udbetalt i alt 31.000 kr. (18.000 kr. i præmie og en bonusrate på 13.000 kr.).

Eftersom uddannelsesaftalen af 1. marts 2012 er indgået mellem samme arbejdsgiver og elev og angår samme uddannelse som aftalen af 26. maj 2011, omfatter aftalen af 1. marts 2012 ikke nogen prøvetid.

Ankenævnet tiltræder derfor, at XX ikke på grundlag af uddannelsesaftalen af 1. marts 2012 kan opnå ret til præmie eller bonus.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 2. oktober 2012.