Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-33 / 07-12-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 19. marts 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 19. marts 2015, hvorefter der ikke kan ydes økonomisk støtte til praktikophold i udlandet i forbindelse med en videregående uddannelse.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Hernik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klagen af 27. marts 2015 anført, at hun i forbindelse med sin laborantuddannelse ved Uddannelsesinstitution i By ansøgte AUB om støtte til et kommende praktikophold i Land. Hun har efterfølgende modtaget støtte til rejsen til Land den 23. januar 2015 samt til husleje for februar 2015. Herefter stopper AUB støtten med den begrundelse, at laborantuddannelsen ikke er støtteberettiget. XX har budgetteret med tilskud fra AUB og finder det urimeligt, at AUB efter påbegyndelsen af praktikopholdet i Land pludselig stopper udbetaling af støtte. AUB burde vide, hvilke uddannelser der er støtteberettigede.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB fastholder i udtalelse af 13. maj 2015, at der ikke kan ske udbetaling af yderligere støtte til praktikopholdet.

Den 1. januar 2015 spørger XX, om hun kan få støtte til praktikophold i udlandet. AUB oplyser den 2. januar 2015, at AUB kan udbetale støtte til praktikophold i udlandet under en erhvervsuddannelse ved en erhvervsskole, hvis hun har en forhåndsgodkendelse af praktikopholdet fra en erhvervsskole. På baggrund af ansøgning af 7. januar 2015 og efterfølgende indsendelse af ansættelseskontrakt og forhåndsgodkendelse fra Uddannelsesinstitution i By udbetaler AUB 2.759 kr. i rejsegodtgørelse den 13. januar 2015. Den 9. februar 2015 modtager AUB ansøgning om huslejetilskud for februar måned. AUB udbetaler samme dag 1.800 kr. i huslejetilskud.

Ved telefonisk kontakt med studievejleder NN, Uddannelsesinstitution i By, den 25. februar 2015 konstaterer AUB, at laborantuddannelsen ikke er en erhvervsuddannelse, men derimod en videregående uddannelse. AUB oplyser, at videregående uddannelser ikke er omfattet af støttemulighederne ved praktik i udlandet.

Den 9. marts 2015 søger XX om huslejetilskud for marts 2015. Den 19. marts 2015 giver AUB afslag på ansøgningen med den begrundelse, at der ikke er tale om en erhvervsuddannelse, men om en videregående uddannelse, som ikke er omfattet af reglerne om støtte til praktik i udlandet.

AUB henviser til, at der efter § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (PIU-bekendtgørelsen) ydes økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Laborantuddannelsen er ikke en erhvervsuddannelse under lov om erhvervsuddannelser, men derimod en erhvervsakademiuddannelse, dvs. en videregående uddannelse. Reglerne har været uændret siden ordningen indførelse i 1992.

AUB erkender, at der ved en beklagelig fejl er udbetalt støtte, idet AUB ikke har været opmærksomme på, at der ikke var tale om en erhvervsuddannelse. AUB har derfor valgt ikke at tilbagesøge de udbetale beløb. AUB kan imidlertid ikke fortsætte en uhjemlet udbetaling og finder derfor ikke grundlag for at ændre afgørelsen af 19. marts 2015, hvorefter støtte til praktikopholdet bortfalder.

Ankenævnets begrundelse

Efter PIU-bekendtgørelsens § 2, stk. 1, ydes økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Bekendtgørelsen giver ikke adgang til støtte til praktikophold i udlandet i forbindelse med andre uddannelser. 

XX’s praktikophold i Land er godkendt af laborantuddannelsen ved Uddannelsesinstitution i By. Denne uddannelse er ikke en uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, og der er derfor ikke i PIU-bekendtgørelsen hjemmel til udbetaling af støtte.

Det anførte omkring XX’s forventning om at modtage støtte i hele praktikforløbet, når hun allerede havde modtaget rejsegodtgørelse og støtte til husleje i februar 2015, kan ikke føre til et andet resultat, idet der ikke er hjemmel i PIU-bekendtgørelsen til fortsat støtte.

Det bemærkes på den givne foranledning, at Ankenævnet alene kan tage stilling til AUB’s afgørelse og ikke til, om skolens vejledning og AUB’s fejl kan begrunde noget krav.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.