Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-52 / 14-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 19. marts 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 19. marts 2014, hvorefter XX er berettiget til udbetaling af pension på 867 kr. før skat for perioden 1. april til 30. april 2014.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Nogen tid før klager i marts 2009 fyldte 65 år modtog han et brev fra ATP om, at han, når han fyldte 65 år, automatisk ville få udbetalt ”din ATP Livslang Pension”, og at han var berettiget til en månedlig pension på et bestemt beløb, men at han kunne vælge at vente med at få sin pension udbetalt. Klager valgte at udsætte pensionen, hvorefter ATP i brev af 13. januar 2009 skrev følgende til ham:

”ATP livslang Pension

Du har ønsket at udsætte pensionen til den 01.04.2014. Pensionen vil derfor blive forhøjet, og vi vil udbetale pension til dig første gang den 31.03.2014.

Den månedlige pension inkl. forhøjelse udgør herefter før skat 922,00 kr. Bliver der indbetalt yderligere bidrag, vil din pension blive forhøjet.

Kort tid før første udbetaling vil du igen få brev fra os, hvor vi bl.a. oplyser, hvor meget du vil få i pension.

…”

I brev af 19.marts 2014 skrev ATP til XX, at hans ATP Livslang Pension nu ville blive udbetalt, og at pensionen var på 867,00 kr. om måneden.

ATP har oplyst, at beregningen af pensionen i brevet af 13. januar 2009 er foretaget i strid med de regler om konsekvensen af pensionsudsættelse, som trådte i kraft den 1. januar 2008, idet ATP fejlagtigt fortsatte med at sende breve til medlemmer helt frem til januar 2009 ud fra de gamle udskydelses- og forhøjelsesregler. Ifølge udskydelsesreglerne før 2008 blev pensionsbeløbet forhøjet med en fast procentsats på 0,6 eller 0,8 for hver måneds udskydelse af udbetalingen. Med ændringen fra 2008 sker der fortsat forhøjelse ved udsættelse, men den forhøjede pension erhverves i overensstemmelse med den tarif, der fastsættes en gang om året for det følgende år på grundlag af en markedsværdibaseret optjeningsrente.

Det er således de nye udskydelsesregler kombineret med den lave rente i årene 2010-2013, der gør, at beløbet bliver mindre end beregningen i 2009 ud fra de tidligere reglers faste procenttillæg.

Klagen

XX har i klage af 11. april 2014 anført, at ATP skal betale ham en månedlig pension på 922 kr. Det er, hvad ATP i 2009 kategorisk og uden forbehold meddelte ham, at han ville få. ATP kan ikke skalte og valte med opgørelsen af pensionsbeløbet med henvisning til, at ATP mere end et år efter indførelsen af nye regler ikke har implementeret disse.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i første række anført, at ATP er en lovbaseret pensionsordning, som skal bedømmes ud fra ATP-loven og forvaltningsretlige principper. XX kan derfor kun få udbetalt, hvad han efter loven har krav på i pension. Efter de gældende regler får han udbetalt, hvad han har krav på.

ATP har yderligere anført, at skal aftaleretlige vurderinger anvendes, har ATP taget forbehold for størrelsen på den forhøjede pension i brevet fra 2009. ATP har endvidere henvist til, at praksis på det private pensionsområde overvejende er kun at give medlem/kunde det, som vedkommende efter forsikringsordningen har krav på, og udvise tilbageholdenhed med beskyttelse af berettigede forventninger.

Ankenævnets begrundelse

Meddelelsen om det forhøjede pensionsbeløb i ATP’s brev af 13. januar 2009 var baseret på en beregning efter de tidligere gældende regler, hvorefter udskydelse indebar en forhøjelse med et fast månedligt procenttillæg. Ifølge brevet kunne det nøjagtigt beregnede beløb blive højere, hvis der blev indbetalt yderligere bidrag – oplysningen om, at der kort tid før første udbetaling ville komme et brev med oplysning om, ”hvor meget du vil få i pension”, kan ikke forstås som et generelt forbehold om ændring, men må forstås som alene at angå muligheden for yderligere indbetaling af bidrag og heraf følgende forhøjelse.

ATP er imidlertid en lovbestemt pensionsordning – hvad den enkelte kan få udbetalt i pension er nøje reguleret i loven. ATP’s meddelelse om pensionens størrelse har karakter af en afgørelse af forvaltningsretlig karakter. ATP skal derfor, hvis der er truffet afgørelse om en pension, som er beregnet i strid med loven, så snart ATP bliver opmærksom herpå, foretage rettelse med virkning for fremtidige udbetalinger. Det forhold, at pensionsmeddelelsen er forkert, fordi ATP har anvendt et forkert regelsæt og truffet en ulovlig afgørelse, kan ikke give pensionsmodtageren krav på en højere pension end den, som loven bestemmer, men kan eventuelt udløse et erstatningsansvar for det tab, som pensionsmodtageren måtte have lidt ved den fejlagtige meddelelse.

Beregningen af XX’s pension i ATP’s brev af 13. januar 2009 var som nævnt baseret på tidligere, ikke længere gældende regler, og meddelelse om pensionens størrelse var derfor ulovlig. Det lægges til grund, at der i ATP’s brev af 19. marts 2014 er foretaget en korrekt beregning af hans månedlige pension på grundlag af de gældende regler.

Efter det foran anførte stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse af 19. marts 2014 om, hvilken pension XX skal have udbetalt, også selv om Ankenævnet finder det kritisabelt, at ATP i januar 2009 beregnede konsekvensen af en udsættelse på et regelgrundlag, som var ophævet med udgangen af 2007.