Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-156 / 26-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 19. august 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 30. oktober 2014 modtaget XX klage over ATPs afgø­relse af 19. august 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 15 kan ATPs afgørelser om beskæftigelsesgrad påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor ATPs afgørelse er meddelt. Henset til at fagforeningen 3F har kontaktet ATP telefonisk den 17. september 2014 vedrørende opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad, anses ankefristen for overholdt.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i årene 2010, 2011 og 2012, da indsigelsen først var modtaget ved telefonisk henvendelse til ATP i april 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i breve af juni 2011, juni 2012 og juni 2013 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesgraden for henholdsvis 2010, 2011 og 2012.

XX har i klagen anført, at de særlige arbejdsvilkår som turistbuschauffør har gjort, at beskæftigelsen kan variere meget. Det har også medvirket til, at han ikke har reageret på opgørelserne fra ATP, da de er modtaget på tidpunkter, hvor han grundet udlandskørsel ikke har været hjemme.

ATP har i en ud­talelse af 8.januar 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet i forhold til beskæftigelsesgraderne i 2010, 2011 og 2012.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for årene 2010, 2011 og 2012 i henholdsvis juni 2011, juni 2012 og juni 2013. Indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010, 2011 og2012 er først frem­sat ved henvendelse til ATP den i april 2014. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010, 2011 og 2012.