Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-239 / 17-03-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 18. november 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ophæver AUB’s afgørelse af 18. november 2013, hvorefter XX ikke kan få refunderet rejseudgifter til henholdsvis Land A og Land B for hvert af stederne at deltage i et projekt, som led i et praktikforløb godkendt af det faglige uddannelsesudvalg, og hjemviser sagen til AUB til beregning af, hvad XX har krav på i støtte til rejseudgifter ved deltagelsen i praktik de nævnte steder.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har indgivet klage over AUB’s afgørelse i mail af 18. november 2013 og afgivet en supplerende udtalelse af 25. januar 2014. Hun henviser til, at hun i forlængelse af forhåndsgodkendt praktik i udlandet med virksomheden Virksomhed, Land C, som praktikvært efter ansøgning fik følgende forhåndsgodkendelse af det faglige uddannelsesudvalg: "Perioden er udvidet med 1. oktober til 13. december 2013, hos samme praktikvært med henblik på deltagelse i 2 projekter som virksomheden gennemfører i henholdsvis Land A og Land B". Hun har således fået godkendt et praktikforløb som led i uddannelsen til dyrepasser med rejse og ophold i såvel Land A og Land B, og der står ikke noget i reglerne om rejsestøtte, at et praktikforløb kun må foregå et bestemt sted - der er ikke i reglerne noget til hinder for, at et for­ løb kan foregå på flere pladser. Forløbet er klart beskrevet med periodeangivelse for de forskellige ophold i hendes ansættelseskontrakt, og opholdene i Land A og Land B kan på ingen måde anses som ekstrature ud over praktikken, men er netop en del af praktikken, hvad både det faglige udvalg og erhvervsskolen da også er gået ud fra. XX har været i praktik som dyrepasser hos Virksomhed A i Land C i to perioder. Praktikperioderne anføres i de fremsendte ansættelseskontrakter som henholdsvis perioden fra den 1. maj til den 31. august 2013 og perioden fra den 30. september til den 13. december 2013. Af ansættelseskontrakterne fremgår det også, at arbejdsstedet er på praktikværtens hjemmeadresse med undtagelse af perioden fra den 30. september til den 10. oktober 2013, hvor arbejdsstedet er i Land A, og perioden fra den 30. november til den 13. december, hvor arbejdsstedet er i Land B.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 16. januar 2014 fastholdt sin afgørelse.

AUB har i udtalelsen oplyst, at AUB i medfør af bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion med senere ændring (PIO-bekendtgørelsen) har vurderet, at XX var berettiget til økonomisk støtte i form af:

 • Rejsehjælp til praktiksøgning hos Virksomhed A, Land C.
 • Rejsehjælp til overtagelse og afslutning af praktikplads hos Virksomhed A, Land C, med praktikperiode 1. maj 2013 til 31. august 2013.
 • Rejsehjælp til overtagelse og afslutning af praktikplads hos Virksomhed A, Land C, med praktikperiode 1. oktober 2013 til 13. december 2013.
 • Rejsehjælp til praktiksøgning i Land D.

Det fremgår af AUB’s udtalelse, at XX den 22. august 2013 og den 25. oktober 2013 har ansøgt om at få refunderet rejseudgifter i forbindelse med, at hendes praktikophold hos Virksomhed A inkluderede deltagelse i to projekter i henholdsvis Land A og Land B.

Reglerne om dækning af rejseudgifter i forbindelse med praktikophold i udlandet følger af PIU-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion med senere ændringer (nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)).

Det følger af PIU-bekendtgørelsens § 2, at Arbejdsgivernes Elevrefusion yder økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Af samme bestemmelse følger det, at der ydes støtte til:

 1. Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads.
 2. Flyttehjælp ved overtagelse og fratrædelse af en praktikplads.
 3. Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse.
 4. Rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning, og ved påbegyndelse af dansk skoleophold.
 5. Tilskud til befordring under danske skoleophold.
 6. Tilskud til boligudgifter.
 7. Tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet.

AUB har med henvisning til ordlyden af bestemmelserne anført, at der vedrørende det seneste praktikforløb alene er hjemmel til at dække udgiften til rejse til og fra Land C (rejse til overtagelse af en praktikplads og rejse til Danmark ved praktikperiodens afslutning). Der er ikke i bestemmelserne hjemmel til at dække udgifter til ekskursioner, researchrejser mv.

Ankenævnets begrundelse

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (lovbkg. nr. 148 af 12. februar 2014 med senere ændringer), kapitel 4 om mobilitetsfremmende ydelser, er der i § 9 en bestemmelse om støtte til elever med henblik på praktikuddannelse i udlandet og i§ 10 en bestemmelse om refusion af udgifter, som en arbejdsgiver har afholdt i forbindelse med udstationering af elever med en erhvervsuddannelsesaftale i udlandet. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, jf. lovforslag LFF nr. 173 af 28. februar 2007, at det overordnede formål er øget internationalisering ved at understøtte, at elever kommer ud i verden og opnår praktisk erfaring ved at arbejde i udlandet - det er meningen med bestemmelserne, at der skal være "bedre muligheder for internationale projekter".

Der kan efter § 9 bl.a. ydes støtte i form af rejsehjælp til overtagelse af en praktikplads og rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning og tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet, jf. § 9, stk. 2, nr. 1, 2 og 4, jf. § 8, stk. 1. Den samlede støtte efter bl.a. § 9 og§ 10 er af bestyrelsen for AUB i medfør af lovens§ 15, stk. 1, i PIU-bekendtgørelsens § 5, stk. 2, maksimeret - der kan "på årsbasis højst ... blive tale om støtte til den enkelte elev i størrelsesordenen gennemsnitlig 25.000 kr."

I sagen foreligger der en forhåndsgodkendelse fra det faglige uddannelsesudvalg til praktik hos en irsk virksomhed i perioden 1. oktober - 13. december 2013 med henblik på deltagelse i 2 projekter i henholdsvis Land A og Land B. Der er således tale om et godkendt praktikforløb i udlandet - med en irsk virksomhed som praktikvært - som omfatter ophold i Land A og Land B.

Reglerne om tilskud til rejse i forbindelse med praktik i udlandet er udformet med den almindelige situation for øje, at der er tale om praktik med fast ophold i tilknytning til praktikværtens faste forretningssted. Nævnet finder det imidlertid bedst stemmende med formålet med reglerne om støtte til praktik i udlandet og endvidere henset til sammenhængen mellem § 9 og § 10 at forstå reglerne således, at der kan ydes støtte til rejse til flere praktiksteder, når et praktikforløb med ophold på flere praktiksteder er forhåndsgodkendt af det faglige uddannelsesudvalg.

På denne baggrund tager Ankenævnet klagen til følge. XX er berettiget til rejse­hjælp til deltagelse i praktikopholdene i Land A og Land B inden for ordningens økonomiske rammer. Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til AUB til beregning af, hvilket beløb XX herefter har krav på.