Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-166 / 26-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 17. november 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgø­relse af 17. november 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012 og 2013, da indsigelsen først er sket ved telefonisk henvendelse til ATP i november 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at han i juni 2013 og juni 2014 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesgraden i henholdsvis 2012 og 2013.

XX har på vegne af sin far, XX, i klagen til Ankenævnet anført, at han ikke taler perfekt dansk, har begrænset skolegang og ikke har en computer. Opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2011 modtog han som almindeligt brev, og han var derfor ikke klar over, at der ville blive fremsendt vigtige meddelelser via e-boks.

ATP har i en ud­talelse af 8. januar 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at brevene dateret henholdsvis juni 2013 og juni 2014 er sendt til XX’s e-boks. Han har selv valgt denne form for forsendelse, og det er ikke bestridt, at han har modtaget brevene med digital post.

Mehmet Karas er blevet partshørt over ATPs udtalelse, og XX har på hans vegne den 18. januar 2015 indsendt yderligere bemærkninger. XX har under ingen omstændigheder spontant eller aktivt bedt om, at breve fra ATP skulle modtages via e-boks. Det kan dog ikke udelukkes, at han tilfældigt har krydset af på et skema uden at have forstået konsekvenserne til fulde.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2012 og 2013 i sin e-boks i henholdsvis juni 2013 og juni 2014.  Indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2012 og 2013 er først frem­sat ved henvendelse til ATP i november 2014. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2012 og 2013.