Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-97 / 22-04-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 17. april 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 17. april 2013, hvorefter XX har fortabt retten til udbetaling af præmie og bonus for eleven NN.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 18. april 2013 klaget over AUB’s afgørelse af 17. april 2013, hvorefter krav om udbetaling af bonus for eleven NN er forældet. Da eleven blev ansat, var XX’s ved at flytte virksomhedens administration fra By A til By B. Virksomhedens daværende ledelse var endvidere af den opfattelse, at præmie og bonus først kunne udbetales ved afslutning af elevuddannelsen.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB (tidligere Arbejdsmarkedets Elevrefusion) har i brev af 21. maj 2013 fastholdt sit afslag på udbetalingen af præmie og bonus.

XX indgik den 29. september 2010 en uddannelsesaftale med eleven NN. Aftalen påbegyndtes den 5. oktober 2010.

14. februar 2013 skriver XX til Ankenævnet for ATP m.m. angående udbetaling af præmie og bonus. Ankenævnet videresender brevet til AUB, der i afgørelse af 17. april 2013 oplyser, at ansøgningsfristen er overskredet, og at præmie og bonus derfor ikke kan udbetales.

XX har i klagen af 18. april 2013 oplyst, at ansøgning om præmie og bonus ikke er sket rettidigt på grund af flytning af virksomhedens administration fra Land til Danmark, og fordi ledelsen antog, at udbetaling først ville ske, når eleven var udlært.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Lignende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Af AUB’s registreringer fremgår det, at retten til 1. præmierate for eleven NN blev opnået den 3. november 2010 og forældet den 3. november 2011. Retten til 2. præmierate blev opnået den 3. december 2010 og forældet den 3. december 2011. Retten til 3. præmierate blev opnået den 2. januar 2011 og forældet den 2. januar 2012. Retten til 1. bonusrate blev opnået den 4. april 2011 og forældet den 4. april 2012. Retten til 2. bonusrate blev opnået den 3. juli 2011 og forældet den 3. juli 2012. Retten til 3. bonusrate blev opnået den 1. oktober 2011 og forældet den 1. oktober 2012. Den 12. februar 2013 blev 4. bonusrate udbetalt efter ansøgning fra XX.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 29. september 2010. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår XX opnåede ret til de enkelte ydelser, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB. Det forhold, at XX har været uvidende om 1-års fristen for ansøgning om præmie og bonus, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.