Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-53 / 11-05-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 16. april 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 16. april 2014, hvorefter der ikke kan udbetales et beløb efter afdøde NN til hans ægtefælle XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage af 29. april 2014 anført, at hun ved sin mands død fik oplyst, at når ægteskabet ikke havde varet i 10 år, kunne der først udbetales et beløb, når hun fyldte 65 år.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 23. maj 2013 fastholdt sin afgørelse af 16. april 2014 og oplyst, at efter ATP-lovens § 11 i 1988, kunne en ægtefælle få en løbende ægtefællepension fra sit 62. år, hvis visse betingelser var opfyldt, herunder at ægteskabet have varet i mindst 10 år.

Denne regel blev senest ændret den 1. januar 2002, således at efterlevende ægtefælle kunne få udbetalt beløbet straks, dog stadig under forudsætning af, at ægteskabet havde varet mindst 10 år.

NN og XX var gift fra den 28. juli 1979 og indtil NN's død den 10. september 1988. Da ægteskabet har varet under 10 år, vil er ikke kunne udbetales et beløb efter ovennævnte bestemmelse.

Ankenævnets begrundelse

Efter den daværende ATP-lovs § 11 kunne XX ved sin mand, NN's død i 1988 få udbetalt en løbende ægtefællepension ved sit fyldte 62. år, hvis deres ægteskab havde bestået i mindst 10 år.

NN og XX blev gift den 28. juli 1979 og ægteskabet bestod indtil NN's død den 10. september 1988. Da ægteskabet således ikke har bestået i mindst 10 år, er XX ikke berettiget til udbetaling et beløb efter sin afdøde mand.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 16. april 2014.