Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-132 / 26-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 15. september 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelser, hvorefter XX først kan få udbetalt ATP Livslang Pension, når XX opnår folkepensionsalderen.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage af 25. september 2014 anført, at hun ser sig nødsaget til at bede om udbetaling før tid, da hendes søn er meget syg og hun gerne vil bruge pengene på at glæde ham.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 7. oktober 2014 fastholdt, at XX efter ATP-lovens § 9, stk. 1, 1 pkt., først kan få udbetalt sin ATP Livslang Pension ved folkepensionsalderen, der er 65 år for personer født før den 1. januar 1954, jf. lov om social pension § 1 a, stk. 1, nr. 1. ATP henviser til, at reglerne ikke giver mulighed for at dispensere fra alderskravet.

ATP fastholder derfor, at udbetaling af pension til XX tidligst kan ske i april 2015.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 9, stk. 1, kan ATP Livslang Pension først udbetales ved opnåelse af folkepensionsalderen, der for personer født før den 1. januar 1954 er 65 år, jf. § 1 a, stk. 1, nr. 1, i nugældende lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015 om social pension.

XX er født i den 4. marts 1950 og opnåede dermed folkepensionsalderen 4. marts 2015. Betingelsen for at få udbetalt ATP Livslang Pension blev således ikke opfyldt før april 2015. Der er ikke adgang til at dispensere fra udbetalingsreglen i ATP-lovens § 9, stk. 1, og det har derfor ikke været muligt for ATP at udbetale beløbet før april 2015.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse af 15. september 2014.