Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-17 / 31-03-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 15. januar 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgø­relse af 15. januar 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 14. august 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at han i juni 2013 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for 2012.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han ikke har modtaget brevet med opgørelsen af beskæftigelsesgraden. Dette gentages i forbindelse med partshøringen over ATPs udtalelse.

ATP har i en ud­talelse af 4. marts 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX først har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2012 den 14. august 2014.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Dan-mark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der kan have været nogle få mulige forsinkelser i perioden.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først fremsat den 14. august 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2012 er sendt ud.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2012.