Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-160 /

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 14. oktober 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 14. oktober 2014, hvorefter der ikke kan udbetales et engangsbeløb til XX efter hendes afdøde mand XX, da kravet herpå er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage af 31. oktober 2014 anført, at hendes afdøde mand XX har arbejdet i Danmark fra 1973 til 1984. Han døde i 1997. Hun har aldrig modtaget ydelser fra ATP efter sin mand, men har hørt, at reglerne blev ændret i 1992, så der kunne udbetales et engangsbeløb til efterlevende ægtefælle. Hun er ved dårligt helbred og i en dårlig økonomisk situation og håber, at det er muligt at få udbetalt beløbet.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 9. januar 2015 fastholdt sin afgørelse og har oplyst, at XX afgik ved døden i maj 1997.

ATP modtog den 22. september 2014 en anmodning fra XX om udbetaling af et engangsbeløb efter afdøde XX.

I 2007 fremgik det af ATP-lovens § 11, stk. 1, at ATP efter anmodning kunne udbetale et engangsbeløb til en efterlevende ægtefælle, når et medlem var født efter den 30. juni 1925 og dør efter den 30. juni 1992.

Ved en ændring af ATP-loven i 1992 blev det muligt at udbetale et engangsbeløb i stedet for en løbende ægtefællepension, ved dødsfald efter 1. juli 1992. I 1997, da XX døde, fremgik det af lovens § 11, stk. 4, at beløb, der ikke var anmodet udbetalt senest 5 år efter dødsfaldet, tilfaldt ATP. I de nugældende regler står forældelsesbestemmelsen i lovens § 36, stk. 2.

Da der på anmodningstidspunktet i 2014 var gået mere end 5 år fra dødsfaldet i 1997, er kravet forældet.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 36, stk. 2, skal efterlevende, der ønsker udbetaling af et engangsbeløb efter et afdødt ATP-medlem, senest 5 år efter dødsfaldet anmode ATP om udbetaling heraf. Ellers forældes kravet. Bestemmelsen fremgik i 1997, af ATP-lovens § 11, stk. 4.

XX døde i maj 1997. XX anmodede først den 22. september 2014 om udbetaling af et engangsbeløb efter XX. Kravet er derfor forældet.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.