Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-44 / 13-07-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 13. april 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATP’s afgø­relse af 13. april 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 20. februar 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2011 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for 2010.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han allerede tilbage i 2011 har fremsendt lønsedler til ATP som dokumentation for at have arbejdet mere en 50 % i 2010.

ATP har i en ud­talelse af 4. juni 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at brevet dateret juni 2011 er sendt til XX’s folkeregisteradresse. Det er ikke bestridt, at han har modtaget brevet. ATP har ifølge udtalelsen ikke forud for den 20. februar 2015 registreret henvendelser fra XX vedrørende indsigelse mod beskæftigelsesgraden i 2010. ATP oplyser, at XX ifølge egne oplysninger har modtaget et brev i 2011 med en forhøjelse af beskæftigelsesgraden for 2010, men at han ikke har fremlagt det modtagne brev på trods af opfordring hertil.

XX er blevet partshørt over ATP’s udtalelse, men har ikke afgivet yderligere bemærkninger.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2010.  Nævnet har endvidere lagt til grund, at indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010 først er frem­sat ved henvendelse til ATP den 20. februar 2015. Nævnet har herved lagt vægt på, at der ikke er indsendt dokumentation for, at der skulle være gjort indsigelse i 2011. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2010.