Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-91 / 05-01-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 12. juni 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 12. juni 2014, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven for 2013 fastsættes til 0 %.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved mail af 8. juli 2014 og i forbindelse med supplerende oplysninger indsendt den 7. august 2014 klaget over ATPs afgørelse om at fastsætte hans beskæftigelsesgrad for 2013 til 0 %. Til støtte for klagen henviser han til, at han af sin bank og SKAT samt ATP har fået oplyst, at han er omfattet af ordningen, selv om han er ansat i fleksjob.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 20. august 2014 fastholdt sin afgørelse og henvist til, at beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob og servicejob efter (dagældende) lov om servicejob, ikke kan medregnes i opgørelsen af beskæftigelsesgraden, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 2. Ifølge forarbejderne til loven er det ikke anset for velbegrundet at præmiere støttet beskæftigelse med yderligere tilskud.

ATP har fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) fået oplyst, at XX i 2013 har været ansat med løntilskud.

Da ATP ikke kan medregne perioder med beskæftigelse i løntilskud, herunder fleksjob, fastholder ATP, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2013 skal fastsættes til 0 %.

Hvad klager måtte have fået at vide af sin bank og af SKAT, kan ATP ikke forholde sig til – ATP må holde sig til lovens ordning.

ATP bestrider at have vejledt XX som hævdet af denne. ATP sendte ham i juni 2014 et brev om, at beskæftigelsesgraden for 2013 er fastsat til 0 %. Den 10. juni 2014 klager han telefonisk til ATP. Af telefonnotatet fremgår, at han oplyser, at han af SKAT har fået at vide, at han er omfattet af ordningen, selv om han får løntilskud, og at han bliver vejledt om at skrive til Ankenævnet, hvilket ikke giver mening, hvis hans krav var blevet imødekommet.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 2, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven) kan ansættelse med løntilskud, herunder fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt servicejob efter lov om servicejob, ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden efter loven.

Det er ubestridt, at XX i hele 2013 har været ansat med løntilskud. Efter loven kan hans beskæftigelse derfor ikke indgå ved opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad for 2013, som således med rette er fastsat til 0. Der er ikke holdepunkter for, at ATP skulle have udtalt andet, og det kan ikke ændre noget ved den lovbestemte ordning, hvad XX måtte have fået oplyst i sin bank eller af SKAT, idet dette alene er et anliggende mellem disse og XX.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse af 12. juni 2014, hvorefter XX beskæftigelsesgrad for 2013 fastsættes til 0 %.