Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-98 / 30-04-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 1. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgørelse af 1. juli 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP den

19. februar 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 1. juli 2014, at denne meddelelse for indkomståret 2012 måtte anses for at være kommet frem i juni 2013.

XX har i klagen til Ankenævnet fastholdt, at hun ikke har modtaget brevet med opgørelsen af beskæftigelsesgraden. Hun synes, at det er forkert, at Post Danmark undersøger sig selv, og at mange breve bliver væk eller stjålet.

ATP har i en udtalelse af 22. august 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX først den 19. februar 2014 har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2012.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Dan- mark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der kan have været nogle få mulige forsinkelser i perioden.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først fremsat den 19. februar 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers daværende folkeregisteradresse.

Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at der i perioden, hvor opgørelsen for 2012 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i et omfang, der sandsynliggør, at brevet ikke er nået frem.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller så- danne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2012.