Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-109 / 07-04-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 1. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX klage over ATPs afgø­relse af 1. juli 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 9. april 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 1. juli 2014, at denne meddelelse for så vidt angår indkomståret 2010 måtte anses for at være kommet frem i juni 2011, og at meddelelsen for indkomståret 2011 måtte anses for at være kommet frem i februar 2012.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han ikke har modtaget brevene med opgørelsen af beskæftigelsesgraden. Han anfører desuden i forbindelse med partshøringen over ATPs udtalelse, at det ifølge Folketingets Ombudsmand er myndigheden, der bærer bevisbyrden for, om et brev er kommet frem til en borger.

ATP har i en ud­talelse af 2. september 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX først den 9. april 2014 har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2010 og 2011.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der kan have været nogle få mulige forsinkelser i perioden. Disse forsinkelser burde imidlertid alene betyde, at brevene har været forsinket en til to dage.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011 er først fremsat den 9. april 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til XX’s folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i de perioder, hvor opgørelserne for 2010 og 2011 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten, der sandsynliggør, at brevene ikke er nået frem.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.