Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-243 / 22-04-2015

Afgørelse vedrørende klage fra X Kommune over afgørelse af 12. oktober 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 12. oktober 2012, hvorefter X Kommune har fortabt retten til udbetaling af bonus for eleverne Elev A, Elev B, Elev C, Elev D, Elev E og Elev F.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

X Kommune har i brev af 5. november 2012 klaget over AUB’s afgørelse af 12. oktober 2012, hvorefter krav om udbetaling af bonus for eleverne Elev A, Elev B, Elev C, Elev D, Elev E og Elev F er forældet. X Kommune har indtastet 1. og 2. bonusrate for de 6 social- og sundhedsassistentelever den 5. oktober 2011, men kommunen har ved en procedurefejl ikke godkendt indtastningerne dagen efter, som man skulle gøre.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB (tidligere Arbejdsmarkedets Elevrefusion) har i brev af 20. december 2012 fastholdt sit afslag på udbetalingen af bonus. 

X Kommune indgik i perioden fra den 2. til den 14. juni 2010 uddannelsesaftaler med eleverne Elev A, Elev B, Elev C, Elev D, Elev E og Elev F. Aftalerne påbegyndtes den 16. august 2010 med skoleophold frem til den 15. november 2010.

Den 9. oktober 2012 anmodede X Kommune pr. mail AUB om udbetaling af bonus for de 6 elever.

AUB traf den 12. oktober 2012 afgørelse om, at bonusperioderne for de 6 elever ikke kan udbetales grundet forældelse. AUB henviste til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Lignende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Af AUB’s registreringer fremgår det, at retten til 1. bonusrate for de 6 elever blev opnået den 5. april 2011 og forældet den 5. april 2012. Retten til 2. bonusrate for de 6 elever blev opnået den 4. juli 2011 og forældet den 4. juli 2012. Det fremgår endvidere af registreringerne, at X Kommune via AUB’s selvbetjening den 5. oktober 2011 valgte, at de 6 uddannelsesaftaler skulle være omfattet af præmie og bonusordningen på 50.000. I forbindelse med dette valg blev X Kommune oplyst om, at det ikke var muligt at søge om bonus samme dag som valget af bonusordning blev foretaget, men at der først kan søges om bonus den førstkommende hverdag. X Kommune har ikke efterfølgende søgt om bonus før henvendelsen den 9. oktober 2012.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår 6 uddannelsesaftaler indgået i perioden fra den 2. til den 14. juni 2010. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår X Kommune opnåede ret til de enkelte ydelser, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.