Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-162 / 23-02-2015

Afgørelse vedrørende klage fra X Kommune over afgørelse af 12. juli 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 12. juli 2013, således at X Kommune er berettiget til præmie og bonus for eleverne Elev A og Elev B, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning og udbetaling heraf.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Uddannelsesaftalerne

Eleverne Elev A og Elev B påbegyndte den 15. januar 2013 uddannelsesaftaler med X Kommune. Aftalerne blev underskrevet af arbejdsgiveren den 17. januar 2013 og af eleverne den 25. januar 2013, henholdsvis den 25. marts 2013.

AUB’s afgørelse

Den 10. juli 2013 rettede X Kommune henvendelse til AUB for at få en begrundelse for, at der ikke kunne udbetales præmie og bonus for uddannelsesaftalerne. AUB sendte samme dag en mail med forklaring samt kopi af brev af 3. januar 2011 til erhvervsskolerne mv. fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Efter at X Kommune havde bedt om en nærmere begrundelse, traf AUB den 12. juli 2013, nye afgørelser og begrundede sine afslag på præmie og bonus således:

”AUB kan ikke udbetale præmie og bonus for eleverne, da uddannelsesaftalerne er indgået efter uddannelsens startdato.

Begrundelsen for afslaget er, at for at en uddannelsesaftale kan danne grundlag for præmie og bonus skal aftalen være indgået i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse. For erhvervsuddannelser gælder reglerne i erhvervsuddannelsesloven, hvoraf fremgår, at en uddannelsesaftale skal være indgået senest ved aftaleforholdets begyndelse.

En uddannelsesaftale, der er indgået efter aftaleforholdets begyndelse, opfylder således ikke kravene i erhvervsuddannelsesloven og kan derfor ikke danne grundlag for udbetaling af præmie og bonus.”

Klagen

X Kommune har ved mail af 8. august 2013 påklaget afgørelsen af 12. juli 2013 og bl.a. anført, at det er urimeligt og formalistisk, at der ikke kan udbetales præmie og bonus for uddannelsesaftalerne, blot fordi disse er underskrevet kort tid efter deres påbegyndelse.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 15. oktober 2013 fastholdt sit afslag på præmie og bonus efter § 15 c i AUB- loven og henvist til, at det ifølge § 4 i bekendtgørelse nr. 129 af 30. januar 2013 om udbetaling af præmie, lønrefusion og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdergivere er en betingelse for udbetaling heraf, at der foreligger en skriftlig uddannelsesaftale, der påbegyndes 3 måneder efter aftalens indgåelse, og at uddannelsesaftalen er udformet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Der er tale om elever under Pædagogisk Assistent Uddannelsen, som er omfattet af lov om erhvervsuddannelser. Efter bestemmelsen i § 52, stk. 1, i denne lov skal en uddannelsesaftale være skriftlig og indgået senest ved aftaleforholdets begyndelse.

Efter AUB’s opfattelse er en aftale indgået, når den er underskrevet af arbejdsgiver og elev. I den konkrete sag er aftalerne først påbegyndt den 15. januar 2013 og skriftlige uddannelsesaftaler underskrevet af arbejdsgiveren den 17. januar 2013. Eleverne har underskrevet aftalerne den 25. januar 2013, henholdsvis den 25. marts 2013. Aftaleforholdet er således efter AUB’s opfattelse påbegyndt inden aftalens indgåelse, og aftalerne kan derfor ikke danne grundlag for af præmie og bonus.

Ankenævnets begrundelse

Ifølge erhvervsuddannelsesloven § 52, stk. 1, skal en uddannelsesaftale være skriftlig og underskrevet senest ved uddannelsesforholdets begyndelse, og den skal indgås på en særlig formular. Skriftlighedskravet er ikke en gyldighedsbetingelse, jf. Højesterets dom af 7. februar 2000 (UfR 2000 s. 1090).

Efter AUB-lovens § 15 c yder AUB præmie og bonus for elever. Uddannelsesaftalen skal være indgået i 2013 og være påbegyndt senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Ankenævnet finder det bedst stemmende med formålet med denne bestemmelse om støtte, at det afgørende er, hvornår praktikaftalen reelt er indgået, ikke hvornår parterne har skrevet under på den foreskrevne formular eller i øvrigt fået aftalen skriftligt nedfældet. En elevaftale må anses for indgået, når parterne er enige om elevforholdet og dets væsentlige vilkår. Det påhviler imidlertid ansøger at godtgøre, at lovens betingelser, hvad angår de tidsmæssige krav til elevaftalens indgåelse og påbegyndelse, er opfyldt.

Det lægges til grund, at X Kommune og henholdsvis Elev A og Elev B senest på tidspunktet for påbegyndelsen af de respektive elevforhold den 15. januar 2013 var nået til enighed om elevforholdet og dets væsentlige vilkår i overensstemmelse med alles underskrivelse af den foreskrevne aftaleformular. Praktikaftalen mellem disse parter var derfor allerede indgået mundtligt, da praktikopholdet blev påbegyndt, og parternes senere underskrivelse indebar alene en skriftlig bekræftelse af den aftale, som allerede var indgået og bindende for parterne.

Ankenævnet ændrer derfor AUB’s afgørelse af 12. juli 2013, således at X Kommune er berettiget til præmie og bonus for eleverne Elev A og Elev B, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning og udbetaling heraf.