Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-100/ 02-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 9. juli 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 9. juli 2014, hvorefter Virksomhed X har fortabt retten til udbetaling af bonus 4 for eleven XX, præmie 1-3 og bonus 1-3 for eleven XX, præmie 1-3 og bonus 1 for eleven XX samt præmie 1-3 for eleven XX, da der er søgt for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i brev af 14. juli 2014 klaget over AUBs mundtlige afgørelse af 9. juli 2014, hvorefter krav om udbetaling af nærmere angivne præmie- og bonusrater for eleverne XX, XX, XX og XX er forældet grundet overskridelse af tidsfristen. Virksomhed X anfører, at tingene er gået lidt stærkt i virksomheden, og anmoder derfor om dispensation for fristoverskridelsen.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 19. august 2014 fastholdt sit afslag på udbetalingen af bonus 4 for eleven XX, præmie 1-3 og bonus 1-3 for eleven XX, præmie 1-3 og bonus 1 for eleven XX samt præmie 1-3 for eleven XX. AUB oplyser samtidig, at 4 bonusrate for eleven XX først forældes den 11. november 2014, og at Virksomhed X derfor kan søge denne bonusrate udbetalt.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Lignende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Af AUBs registreringer fremgår det, at der er udbetalt præmie og bonus efter ansøgning den 27. januar 2010, den 5. maj 2011, den 8. marts 2012 og den 25.juni 2014

Den 4. juli 2014 anmoder Virksomhed X telefonisk om udbetaling af bonus 4 for eleven XX, præmie 1-3 og bonus 1-3 for eleven XX, præmie 1-3 og bonus 1 for eleven XX samt præmie 1-3 for eleven XX. Disse præmie- og bonusrater er ifølge AUBs registreringer frigivet mere end 1 år før anmodningen om udbetaling den 4. juli 2014.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftaler indgået den 15. november 2010, 30. januar 2012, 15. oktober 2012 og 4. december 2012. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed X opnåede ret til udbetaling af bonus 4 for eleven XX, præmie 1-3 og bonus 1-3 for eleven XX, præmie 1-3 og bonus 1 for eleven XX samt præmie 1-3 for eleven Anders Voss, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse.