Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-96 / 05-01-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 15. juli 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af15. juli 2014, hvorefter Virksomhed X ikke kan få udbetalt 4. bonusrate for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i klagen af 16. juli 2014 til Ankenævnet henvist til, at eleven blev tildelt skoleperioder efter, hvor der var plads, og de fik at vide, at det var den eneste mulighed, der var. Det er urimeligt, at de som virksomhed skal straffes, når de ikke selv kunne planlægge, men er pålagt skoleperioden.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 30. september 2014 fastholdt sit afslag og oplyst, at Virksomhed X den 29. august 2013 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 1. september 2013 og afsluttes den 31. august 2015. Der er skoleophold i prøvetiden, og derfor forlænges denne.

Der er 3 måneders prøvetid i uddannelsesaftalerne, jf. § 60, stk. 2, i erhvervsuddannelsesloven. Det fremgår også heraf, at skoleophold ikke medregnes i prøvetiden.

Reglerne om præmie og bonus følger af AUB-lovens § 15 c, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 12. februar 2014, med tilhørende bekendtgørelse. Da aftalen er indgået den 29. august 2013, gælder bekendtgørelse nr. 129 af 20. januar 2013 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere. Af bekendtgørelsens § 6 fremgår, at bonus udbetales i 4 rater. 4. rate udbetales tidligst 630 dage efter prøvetidens udløb. Uddannelsesaftalen skal fortsat være i kraft på tidspunktet, hvor bonus kan udbetales.

Eleven XX havde i de første 3 måneder, hvor prøvetiden løb, et skoleophold, og prøvetiden blev derfor forlænget tilsvarende.

Som følge heraf blev tidspunktet for udbetaling af 4. bonusrate udskudt, således at denne rate først kan frigives den 5. september 2015. Da uddannelsesaftalen afsluttes den 31. august 2015, kan 4. bonusrate imidlertid til sin tid ikke udbetales.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår en uddannelsesaftale indgået den 29. august 2013. Præmie og bonus ydes i henhold til bestemmelserne i § 15 c i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion samt bekendtgørelse nr. 129 af 20. januar 2013 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere.

Det følger af bekendtgørelsens § 6, at 4. bonusrate tidligst kan udbetales 630 dage efter prøvetidens udløb, og at uddannelsesaftalen skal være i kraft på det tidspunkt, hvor bonus kan udbetales.

Prøvetiden er på 3 måneder, jf. erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, og skoleperioder i prøvetiden forlænger denne

I uddannelsesaftalen mellem Virksomhed X og eleven XX indgår et skoleophold i de første 3 måneder, og prøvetiden forlænges derfor tilsvarende. Dette indebærer, at tidspunktet for udbetaling af 4. bonusrate også forskydes, således at denne først kan udbetales fra den 5. september 2015. Da uddannelsesaftalen forventes afsluttet den 31. august 2015, vil det imidlertid til sin tid ikke være muligt at få 4. bonusrate udbetalt.

Det forhold, at arbejdsgiveren ikke selv har kunnet planlægge skoleophold, men har fået dette pålagt, kan ikke føre til et andet resultat, men er et anliggende mellem arbejdsgiver og skolen.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse.