Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-39 / 02-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed v/XX over afgørelse af 30. marts 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 30. marts 2015, hvorefter Virksomhed v/XX har fortabt retten til udbetaling af 1.-3. præmierate samt 1.-3. bonusrate for eleven NN.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed v/XX har i brev af 18. april 2015 klaget over AUB’s afgørelse af 30. marts 2015, hvorefter krav om udbetaling af 1.-3. præmierate samt 1.-3. bonusrate for eleven NN er forældet. XX finder afgørelsen urimelig, da virksomheden aldrig var blevet informeret om muligheden for at søge præmie og bonus. Han troede derfor, at præmie og bonus vil blive udbetalt automatisk ligesom lønrefusion og befordringsgodtgørelse.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 1. juni 2015 fastholdt sit afslag på udbetalingen af 1.-3. præmierat samt 1.-3. bonusrate.

Virksomhed v/XX indgik den 19. juni 2012 en uddannelsesaftale med eleven NN. Aftalen påbegyndtes samme dag den 25. juni 2012 og er fortsat i kraft.

Den 28. juni 2012 sender AUB et velkomstbrev til Virksomhed v/XX med oplysninger om muligheden for at søge om præmie og bonus, samt om proceduren for ansøgning, herunder at der er en ansøgningsfrist på 1 år.

Den 30. marts 2015 kontakter Virksomhed v/XX telefonisk AUB angående udbetaling af præmie og bonus. AUB oplyser telefonisk og i efterfølgende mail samme dag, at ansøgningsfristen for så vidt angår 1.-3. præmierate samt 1.-3. bonusrate er overskredet, og at disse rater derfor ikke kan udbetales. Samtidig informeres om muligheden for at søge om 4. bonusrate.

Virksomhed v/XX har i klagen anført, at virksomheden aldrig var blevet informeret om muligheden for at søge præmie og bonus.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Lignende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Af AUB’s registreringer fremgår det, at retten til 1., 2. og 3. præmierate for eleven NN blev opnået henholdsvis den 28. august 2012, den 27. september 2012 og den 27. oktober 2012 og forældet henholdsvis den 28. august 2013, den 27. september 2013 og den 27. oktober 2013. Retten til 1., 2. og 3. bonusrate blev opnået henholdsvis den 27. januar 2013, den 27. april 2013 og den 26. juli 2013 og forældet henholdsvis den 27. januar 2014, den 27. april 2014 og den 26. juli 2014. Den 4. bonusrate blev udbetalt den 31. marts 2015.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 19. juni 2012. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed v/XX opnåede ret til 1.-3. præmierate samt 1.-3. bonusrate, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Det, som Virksomhed v/XX har anført om, at forældelsen alene skyldes manglende viden om, at han selv skulle søge om præmie og bonus, er uden betydning for afgørelsen af, om kravet er forældet.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.