Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-39 / 12-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed v/XX over afgørelse af 24. marts 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 24. marts 2014, hvorefter Virksomhed v/XX har fortabt retten til udbetaling af 3. bonus for eleven NN.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed v/XX har i mail af 24. marts 2014 klaget over AUB’s afgørelse af samme dato, hvorefter krav om udbetaling af bonus på 13.000 kr. for eleven NN er forældet. XX anfører, at han ved henvendelse til AUB i januar 2013 fik oplyst, at præmie og bonus ville blive udbetalt automatisk. Denne misinformation må føre til, at pengene alligevel kan udbetales.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 5. maj 2014 fastholdt sit afslag på udbetalingen af 3. bonus på 13.000 kr.

Virksomhed v/XX indgik den 9. februar 2012 en uddannelsesaftale med eleven NN. Aftalen påbegyndtes den 13. februar 2012.

Den 24. marts 2014 kontakter Virksomhed v/XX telefonisk AUB angående udbetaling af præmie og bonus. AUB oplyser, at ansøgningsfristen er overskredet, og 3. bonus derfor ikke kan udbetales.

Virksomhed v/XX har i klagen af 24. marts 2014 oplyst, at han under en telefon- samtale med AUB i januar 2013 fik oplyst, at præmie og bonus ville blive udbetalt automatisk.

AUB har misinformeret ham og må derfor betale. AUB bemærker hertil, at proceduren er klart beskrevet i AUB’s velkomstbrev og på AUB’s hjemmeside.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Lignende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Af AUB’s registreringer fremgår det, at 1., 2. og 3.præmie på hver 6.000 kr. samt 1., 2. og 4. bonus på hver 13.000 kr. er udbetalt efter ansøgning via AUB’s selvbetjening henholdsvis den 4. maj 2012 (1. og 2. præmie), den 17. august 2012 (3. præmie, 1. bonus), den 16. november 2012 (2. bonus) og den 25. marts 2014 (4. bonus). Det fremgår endvidere, at retten til 3. bonus blev opnået den 6. februar 2013 og forældet den 6. februar 2014.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 9. februar 2012. Det følger herefter af ikrafttrædelses og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed v/XX opnåede ret til 3. bonus, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Det, som Virksomhed har anført om, hvad der skulle have været sagt under en telefonsamtale med AUB, er uden betydning for afgørelsen af, om kravet er forældet. En stillingtagen hertil kan ske under en konkret erstatningssag mod AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.