Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-66 / 26-01-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B over afgørelse af 3. december 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB's afgørelse af 3. december 2012, således at Virksomhed ved de ansvarlige indehavere Indehaver A og Indehaver B ikke skal betale 50.000 kr. tilbage til AUB, som er udbetalt i præmie og bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B har i brev af 7. marts 2013 klaget over, at AUB ved breve af 26. november 2012 og 25. februar 2013 har krævet tilbagebetaling af 50.000 kr., som er udbetalt som præmie og bonus for eleven XX.

Indehaver A har i den forbindelse oplyst, at eleven på det tidspunkt, da Virksomhed overtog kroen, havde opsagt sin stilling, fordi eleven af personlige grunde ikke ønskede at fortsætte sin uddannelse. Indehaver A og Indehaver B var på denne baggrund blevet kontaktet af 2 faglærere for eleven ved EUC Syd, som opfordrede dem til at træde til og gav udtryk for, at de i givet fald ville kunne få præmie og bonus. Derfor lod de eleven færdiggøre sin uddannelse på Virksomhed, og resultatet af deres og elevens fælles indsats er, at eleven i dag som færdiguddannet har stilling om køkkenchef på et stort hotel. De har modtaget præmie og bonus i god tro.

Sagens omstændigheder 

Den 15. maj 2007 blev der indgået uddannelsesaftale mellem Virksomhed v/NN og eleven XX med startdato den 1. juni 2007 og slutdato den 20. september 2010. Det fremgik af aftalens punkt 8, at de første 3 måneder i virksomheden var prøvetid.

Den 16. december 2009 indgik Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B med eleven et tillæg til uddannelsesaftalen, hvorefter Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B med virkning fra den 1. januar 2010 indtrådte som arbejdsgiver i forhold til eleven. Det fremgik af tillæggets punkt 2, at ændringen af uddannelsesaftalen var en følge af en ændring af ejerforholdene ved virksomhedsoverdragelse. Tillægget er indgået på en blanket fra januar 2008, som intet angiver vedrørende spørgsmålet om prøvetid.

Ved et nyt tillæg af 12. marts 2010 blev uddannelsesaftalens varighed som følge af afvisning af en eksamensopgave forlænget til den 8. oktober 2010. Dette tillæg er udfærdiget på en blanket fra april 2009, som bl.a. angiver, at der ikke er ny prøvetid.

Efter ansøgning på AUB's selvbetjeningsløsning fik Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B den 4. august 2010 udbetalt 3 præmierater á 6.000 kr. og 1. bonusrate på 16.000 kr. og den 15. oktober 2010 2. bonusrate på 16.000 kr., i alt 50.000 kr.

Ved breve af 26. november 2012 og 25. februar 2013 har AUB krævet beløbet på i alt 50.000 kr. betalt tilbage af Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B. Som begrundelse for kravet om tilbagebetaling angives i brevet af 25. februar 2013, at Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B ved i forbindelse med virksomhedsoverdragelse at indgå tillægget af 16. december 2009 til den oprindelige uddannelsesaftale var indtrådt i overdrageren, Virksomhed v/NN’s rettigheder og pligter efter den oprindelige uddannelsesaftale. Denne aftale var imidlertid indgået forud for ikrafttrædelsen den 1. juni 2009 af reglerne om præmie og bonus og gav derfor ikke ret til udbetaling heraf.

AUB's udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 1. juli 2013 fastholdt sin afgørelse og henvist til, at en ny indehaver af en virksomhed i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse indtræder i den tidligere indehavers rettigheder og pligter, herunder i forhold til reglerne om præmie og bonus i forbindelse med uddannelsesaftaler. Da den nye indehaver er indtrådt i den tidligere ejers retsstilling, kan der ikke udbetales mere end den præmie og bonus, som den oprindelige uddannelsesaftale berettiger til, og da denne er indgået forud for ikrafttrædelsen af regler om præmie og bonus den 1. juni 2009, berettiger den ikke til udbetaling heraf.

Efterfølgende aftaler kan heller ikke give ret til præmie og bonus, da prøvetiden er opbrugt i den første aftale, og da det er en forudsætning for udbetaling af præmie og bonus, at der er prøvetid i uddannelsesaftalen.

AUB havde den 14. januar 2010 udsendt et generelt informationsbrev om præmie og bonus, som udtrykkeligt oplyste, at muligheden for at få udbetalt præmie og bonus afhænger af tidspunktet for uddannelsesaftalens indgåelse. Herved fik Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B opfordring til at undersøge denne betingelse nærmere ved opslag på AUBs hjemmeside, hvortil informationsbrevet henviste. Spørgsmålet om skolens vejledning om muligheden for at få udbetalt præmie og bonus er et internt anliggende mellem skolen og Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B og kan ikke føre til en ændret vurdering. Eventuel klage over skolens vejledning må i givet fald indgives til Undervisningsministeriet, der fører tilsyn med skolerne.

Ankenævnets begrundelse

Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, betragtes de første 3 måneder af praktiktiden som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Ankenævnet lægger til grund, at eleven XX havde udstået sin prøvetid i forbindelse med uddannelsesaftalen af 15. maj 2007 med Virksomhed v/NN, da han den 16. december 2009 indgik tillægget til uddannelsesaftalen med Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B.

I overensstemmelse med bemærkningen herom i tillæggets punkt 2 lægges det endvidere til grund, at Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B indgik tillægget til uddannelses- aftalen af 16. december 2009 med eleven XX i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Herved indtrådte de således efter § 2 i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse umiddelbart i Virksomhed v/NN’s rettigheder og forpligtelser efter uddannelsesaftalen, for hvilken prøvetiden var udløbet.

Herefter, og idet arbejdsgiverens adgang til at modtage præmie og bonus for elever med uddannelsesaftaler inden for visse uddannelser efter AUB-lovens § 16 og 17, som affattet ved lov nr. 427 af 30. maj 2009, forudsætter, at der til aftalen er knyttet en prøvetid, var Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B ikke berettiget til præmie og bonus for indgåelsen af tillægget til uddannelsesaftalen.

Det, som Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B har anført om den særlige baggrund for indgåelsen af tillægget og om erhvervsskolens vejledning, kan ikke føre til noget andet resultat.

Krav om tilbagebetaling kan dog kun rejses, hvis betingelserne herfor i følgende bestemmelse i AUB-lovens § 23a er opfyldt:

"§ 23a. Har den, der oppebærer ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i henhold til loven, givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bestemme, at ydelsen bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte ydelser skal tilbagebetales.”

Denne bestemmelse må forstås i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om tilbagesøgning, ”condictio indebiti”. For at tilbagebetaling kan kræves, skal de urigtige eller manglende oplysninger derfor kunne bebrejdes ansøgeren, ligesom der ikke må foreligge omstændigheder, som ud fra en samlet bedømmelse gør et krav om tilbagebetaling urimeligt.

Tillægget til uddannelsesaftalen fremtræder som udfyldt i samarbejde med vedkommende erhvervsskole, og Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B kan efter det oplyste hverken anses for at have givet urigtige oplysninger eller at have undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af præmie og bonus. Herefter og under hensyn til den tid, der er forløbet siden udbetalingen af beløbene, finder Ankenævnet ikke grundlag for, at der træffes bestemmelse om, at det udbetalte beløb skal tilbagebetales.

Ankenævnet ændrer derfor AUB's afgørelse af 25. februar 2013, således at Virksomhed ved de ansvarlige indehavere Indehaver A og Indehaver B ikke skal betale de 50.000 kr. tilbage til AUB, som er udbetalt i præmie og bonus for eleven XX.