Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-129 / 13-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed v. XX over afgørelse af 8. maj 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB's afgørelse af 8. maj 2013, hvorefter Virksomhed v. XX ikke er berettiget til udbetaling af 3.bonusrate for eleven NN, da ansøgning om udbetaling er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Milntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klage af 17. maj 2013 og i høringssvar af 14. november 2013 oplyst, at eleven NN gik på barsel under sin elevperiode. Da XX ikke mente, at hun var berettiget til at modtage præmie mv., mens eleven var på barsel, antog hun, at fristerne måtte være ændret, ligesom uddannelsesaftalen, som oprindelig var indgået for perioden 1. maj 2011 - 30. april 2013 efter barselsorlov i perioden november 2011 - september 2012 blev forlænget til 28. februar 2014.

AUB's udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 7. november 2013 fastholdt sit afslag på udbetaling af 3. bonusrate for eleven NN.

Virksomhed v. XX og eleven NN indgik en uddannelsesaftale gældende fra den 1. maj 2011 og frem til den 30. april 2013, senere forlænget til den 28. februar 2014.

Den 19. august 2011 blev der udbetalt 3 præmierater a 6000 kr. efter ansøgning på AUB's selvbetjening. Den 18. november 2011, den 18. januar 2013 og den 7. juni 2013 blev henholdsvis 1., 2. og 4. bonusrate på hver 13.000 kr. udbetalt.

Den 6. maj 2013 kontaktede Virksomhed v. XX AUB ved mail og spurgte, hvordan hun skulle forholde sig til, at 3. bonusrate blev oplyst som forældet. AUB besvarede henvendelsen ved mail den 8. maj 2013, hvorved AUB traf afgørelse om, at bonusraten var forældet og ikke kunne udbetales.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010 og er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

Virksomhed v. XX er omfattet af præmie og bonusordningen på maksimalt 70.000 kr. som fastsat i bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AER til arbejdsgivere.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ret til bonus opnås således: 1. rate 90 dage efter prøvetidens udløb, 2. rate 180 dage efter prøvetidens udløb, 3. rate 270 dage efter prøvetidens  udløb og 4.  rate 630 dage efter  prøvetidens  udløb - alt betinget af, at uddannelsesaftalen stadig er i kraft.

AUB har videre oplyst, at 3. bonusrate blev frigivet den 28. april 2012 og forældet den 28. april 2013. Frigivelsestidspunktet påvirkes ikke af barsel, da eleven er ansat i sin barselsperiode.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som§ 16, stk. 3, og§  17, stk. 3, der videreførte den hidtidige bestemmelse  i§  3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved§ 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes.

Arbejdsgiveren opnår efter ansøgning ret til  udbetaling  af første rate 90  dage efter prøvetidens  ud­ løb, såfremt uddannelsesaftalen stadig er i kraft. Arbejdsgiveren opnår efter ansøgning ret til de tre øvrige rater med følgende intervaller: 2. rate 180 dage efter prøvetidens udløb, 3. rate 270 dage efter prøvetidens udløb og 4. rate 630 dage efter prøvetidens udløb, såfremt uddannelsesaftalen fortsat er i kraft.

Virksomhed v. XX opnåede ret til 3. bonusrate med udgangen af april 2012 (3 måneders prøvetid plus 270 dage). Barselsfravær er uden betydning - det er den fortsatte ansættelse, som udløser bonus, og en elev på barsel er fortsat ansat.

Loven indeholder ingen bestemmelser, som giver mulighed for at se bort fra ansøgningsfristen på 1 år.

Idet Virksomhed v. XX først henvendte sig om udbetaling af 3. bonusrate den 6. maj 2013, dvs. mere end 1 år efter, at selskabet havde opnået ret hertil, er retten til at få dette beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Herefter stadfæster Ankenævnet AUB’s afgørelse.