Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-101 / 30-04-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed på vegne af XX over afgørelse af 27. januar 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Virksomhed’ klage på vegne af XX over ATP’s afgørelse af 27. januar 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010.

ATP har fastholdt sin afgørelse med henvisning til, at indsigelse vedrørende dette år først blev modtaget i ATP den 11. januar 2015 ved Ankenævnets oversendelse af klage af 3. december 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2010, som blev udsendt i juni 2011, var modtaget af XX.

Klager har i klagen til Ankenævnet anført, at XX’s beskæftigelsesgrad er opgjort forkert, da der bl.a. mangler registrering af ferieafholdelse, og at XX ikke er blevet oplyst korrekt herom.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010 er først fremsat den 3. december 2014, ved indsendelse af klage til Ankenævnet, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at brevet i overensstemmelse med ATP’s sædvanlige maskinelle postgang er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse.

Ankenævnet har noteret sig, at ATP i sin afgørelse af 27. januar 2015 har oplyst, at XX henvendte sig første gang vedrørende indkomståret 2010 allerede den 19. februar 2013. Selvom denne dato måtte kunne lægges til grund, er XX’s henvendelse til ATP dog fortsat fremkommet efter udløbet af indsigelsesfristen.

Ankenævnet finder ikke, at der i den konkrete sag foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Ankenævnet skal bemærke, at der ikke er oprettet en særlig klageordning i forbindelse med Folketingets Ombudsmands udtalelse vedrørende sager om skattenedslag for seniorer.

baggrund af drøftelser med Ombudsmanden valgte ATP at genoptage sager om indsigelsesfristen, hvor klager havde oplyst ikke at have modtaget ATP’s meddelelse, med henblik på at belyse netop dette spørgsmål ved henvendelse til Post Danmark. Der er således ikke tale om en generel genoptagelse af sager om indsigelsesfristen.

Da Ankenævnet herefter ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2010.

Som følge heraf vil XX ikke kunne opnå en samlet beskæftigelsesgrad i perioden på 90 %, som er en forudsætning for at kunne opnå et skattenedslag for seniorer.

Da behandlingen af XX’s klage over indkomståret 2012 således ikke vil kunne føre til, at hun vil kunne opnå de krævede 90 %, afviser Ankenævnet at behandle klagen over indkomst- året 2012 yderligere.