Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-220 / 30-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelser af 26. september og 26. november 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelser af 26. september og 26. november 2012, således at Virksomhed ikke skal betale henholdsvis 38.000 kr. og 50.000 kr. tilbage til AUB, som er udbetalt som præmie og bonus for eleverne Elev A og Elev B.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX, Virksomhed, har i breve af 4. oktober og 5. december 2012 klaget over, at AUB har krævet tilbagebetaling af henholdsvis 38.000 kr. og 50.000 kr., som er udbetalt som præmie og bonus for eleverne Elev A og Elev B. Virksomheden v/NN blev pr. 1. januar 2010 overtaget af Virksomhed. Da det af ATP’s hjemmeside fremgik, at man kunne få 50.000 kr. i præmie og bonus pr. elev, indgik XX elevaftaler med Elev A og Elev B i december 2009. Begge elever havde igangværende elevaftale med den tidligere ejer af Virksomhed.

XX, Virksomhed, har i mail af 5. maj 2015 supplerende oplyst, at han ved ansøgning om præmie for eleverne har bekræftet, at der er prøvetid i uddannelsesaftalerne, hvilket der har været, men blot hos den tidligere ejer af virksomheden. Han kunne ikke af selvbetjeningsløsningen se, at han skulle have handlet anderledes. Tillægsaftalerne er underskrevet og registreret af Erhvervskole.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 21. december 2012 fastholdt tilbagesøgningskravene. Eleven Elev A påbegyndte uddannelse hos Virksomhed v/NN den 1. august 2009 på baggrund af uddannelsesaftale indgået den 11. juni 2009. Eleven Elev B påbegyndte uddannelsen hos Virksomhed den 1. august 2007 på baggrund af uddannelsesaftale indgået den 19. marts 2007. I december 2009 blev der indgået tillægsaftaler for begge elever i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse til ny ejer, Virksomhed, med virkning fra 1. januar 2010.

Ved virksomhedsoverdragelse sammenkædes den oprindeligt indgåede uddannelsesaftale med even­tuelle senere indgåede tillæg til aftalen, således at den nye virksomhedsejer indtræder i de rettigheder og pligter, den tidligere ejer havde over for eleven. Der kan ved virksomhedsoverdragelse og tillæg til uddannelsesaftaler derfor ikke udbetales mere i præmie og bonus, end den tidligere ejer ville have været berettiget til som følge af den oprindelige uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftalen med eleven Elev A blev påbegyndt den 1. august 2009. På tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen den 1. januar 2010 var betalingstidspunktet for 1. og 2. præmie indtrådt. Efter virksomhedsoverdragelsen bestod der for aftalen med Elev A fortsat mulighed for at få udbetalt en præmie på 2.000 kr. og en bonus på 10.000 kr.

Uddannelsesaftalen med Elev B blev indgået i 2007 og dermed før ikrafttræden af præmie og bonusordningen den 1. juni 2009. Aftalen og den efterfølgende tillægsaftale berettiger derfor ikke til præmie og bonus.

AUB forudsætter, at den enkelte arbejdsgiver er bekendt med reglerne for udbetaling af præmie og bonus, og at arbejdsgivers ansøgning om præmie og bonus sker i overensstemmelse med reglerne.

AUB fastholder således, at Virksomhed skal tilbagebetale for meget udbetalt præmie og bonus på 38.000 kr. for eleven Elev A og på 50.000 kr. for eleven Elev B. Tilbagesøgningen sker efter § 23 a i AUB-loven.

AUB har i supplerende udtalelse af 19. februar 2015 oplyst, at tilbagesøgningskravet efter AUB-lovens § 23 a er begrundet i, at arbejdsgiver ved ansøgning om præmie og bonus via AUB’s selvbetjeningsløsning har bekræftet, at der er prøvetid i uddannelsesaftalerne for de to elever. Herved har arbejdsgiver afgivet forkerte oplysninger af betydning for udbetalingen.

Ankenævnets begrundelse

Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, betragtes de første 3 måneder af praktiktiden som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Ankenævnet lægger til grund, at eleverne Elev A og Elev B havde udstået deres prøvetid, da de i december 2009 indgik tillæg til uddannelsesaftale med Virksomhed i forbindelse med virksomhedsoverdragelse med virkning fra den 1. januar 2010. Herved indtrådte Virksomhed efter § 2 i lov om lønmodtageres retsstilling ved virk­somhedsoverdragelse umiddelbart i den tidligere ejer af Virksomheds rettigheder og forpligtelser efter de oprindelige uddannelsesaftaler, for hvilke prøvetiden var udløbet.

Herefter, og idet arbejdsgiverens adgang til at modtage præmie og bonus for elever med uddannelsesaftale inden for visse uddannelser efter AUB-lovens § 16-17, som affattet ved lov nr. 427 af 30. maj 2009, forudsætter, at der til aftalen er knyttet en prøvetid, var Virksomhed ikke berettiget til præmie og bonus for indgåelsen af tillægget til uddannelsesaftalerne med Elev A og Elev B. Virksomhed er, som anført af AUB, berettiget til 2.000 kr. i præmie og 10.000 kr. i bonus som følge af den oprindelige uddannelsesaftale mellem Virksomhed og Elev A. Den oprindelige uddannelsesaftale mellem Virksomhed og Elev B er indgået, inden retten til præmie og bonus blev indført i juni 2009 ved lov nr. 427 af 30. maj 2009, og berettiger derfor ikke til præmie og bonus.

Krav om tilbagebetaling kan imidlertid kun rejses, hvis betingelserne herfor i følgende bestemmelse i AUB-lovens § 23 a er opfyldt:

”§23 a. Har den, der oppebærer ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i henhold til loven, givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bestemme, at ydelsen bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte ydelser skal tilbagebetales.”

Denne bestemmelse må forstås i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om tilbagesøgning, ”condictio indebiti”. For at tilbagebetaling kan kræves, skal de urigtige eller manglende op­lysninger derfor kunne bebrejdes ansøgeren, ligesom der ikke må foreligge omstændigheder, som ud fra en samlet bedømmelse gør et krav om tilbagebetaling urimeligt.

Virksomhed indgik tillæg til de eksisterende uddannelsesaftaler vedrørende den resterende tid efter Virksomhed’ erhvervelse af virksomheden pr. 1. januar 2010. Aftalerne er underskrevet og registreret af erhvervsskolen, selv om Virksomhed var forpligtet af de oprindelige uddannelsesaftaler. AUB’s selvbetjeningsløsning indeholdt intet om betydningen af virksomhedsoverdragelsen og prøvetid hos erhververen af virksomheden.

På denne baggrund og under hensyn til den tid, der er forløbet mellem udbetalingen af beløbene i 2010 og AUB’s tilbagesøgningskrav i 2012, ændrer Ankenævnet AUB’s afgørelser, således at de ud­betalte præmie- og bonusbeløb for eleverne Elev A og Elev B ikke skal tilbagebetales.