Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-59 / 20-02-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 9. april 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 9. april 2014, hvorefter der ikke kan ydes tilskud til rejseudgifter i forbindelse med udstationering af eleverne Elev A og Elev B.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i sin klage anført, at eleverne var udstationeret fra den 14. januar til den

12. februar 2014, hvilket er præcis 30 dage. Virksomhed har i overensstemmelse med den vejledning, man har fået fra X Campus, opfattet dette som svarende til en 1 måned, og der med er betingelserne for rejserefusion overholdt. Der findes ikke vejledning på retsinformation.dk eller virk.dk der uddyber, hvordan man skal beregne ”1 måned”.

AUB's udtalelse i anledning af klagen

Den 7. april 2014 ansøgte Virksomhed om refusion af rejseudgifter og løn under udstationeringen. Dette afslog AUB den 9. april 2014 med henvisning til, at udstationeringen var under 1 måneds varighed.

AUB har i brev af 26. maj 2014 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at eleverne Elev A og Elev B påbegyndte en udstationering den 13. januar 2014, som afsluttedes den 13. februar 2014.

Udstationering er omfattet af reglerne i PIU-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Efter § 1, stk. 5 er det et krav for at kunne yde arbejdsgiver refusion, at udstationeringen har en varighed af mindst 1 måned.

Efter fast praksis medregnes rejsedage ikke, medmindre rejsen ligger på en sådan måde, at det er muligt for eleven at udføre en dags arbejde på rejsedagen.

Eleverne ankom til By i Land den 14. januar 2014 kl. 6.30 med ankomst til praktikstedet omkring middag den 14. januar 2014. Hjemrejsen skete den 12. februar 2014 med afgang fra nærmeste indenrigslufthavn kl. 18.50.

Idet rejsen efter AUB's vurdering ikke er placeret således, at der kan udføres en almindelig dags arbejde, kan udstationeringen opgøres til 29 dage.

Dermed er kravet om en varighed på mindst 1 måned ikke opfyldt.

AUB har endvidere oplyst, at det fremgår af virk.dk, at rejsedage ikke medregnes ved opgørelse af varigheden af en udstationering.

Ankenævnets begrundelse

Efter PIU-bekendtgørelsens § 1, stk. 5, er det en betingelse for refusion af rejseudgifter i forbindelse med udstationering af en elev, ”at udstationeringen har en varighed af mindst 1 måned”.

Det følger heraf, at udstationering enten skal pågå i en fuld kalendermåned (ligegyldigt hvilken og om længden er 28 (29), 30 eller 31 dage) eller i et tidsrum fra en given dato til samme dato i den følgende måned. Der er intet belæg for en forståelse som hævdet af klager, hvorefter en måned er lig med 30 dage. En udstationering, som på udstationeringsstedet indledes f.eks. den 14. januar skal således vare mindst til og med den 13. februar.

Ankenævnet kan endvidere tiltræde, at det er selve udstationeringen, som skal have den nævnte varighed, og at rejsedage derfor kun kan regnes med, hvis rejsen ligger på en sådan måde, at eleven har kunnet præstere en sædvanlig dags arbejde på rejsedagen.

Da Virksomheds udstationering af eleverne Elev A og Elev B ifølge klagers egne oplysninger begyndte den 14. januar og sluttede den 12. februar, har udstationeringen ikke varet en måned.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB's afgørelse.