Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-138 / 14-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 7. oktober 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 7. oktober 2014, hvorefter Virksomheds krav på udbetaling af 1.-3. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed ved XX har anført, at han ikke mindes noget sted at have set, at bonussen kunne blive forældet.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 7. november 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus og har oplyst, at Virksomhed den 30. juli 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen  påbegyndes den 1. august 2012.

Den 15. november 2012 udbetaltes tre præmierater på hver 6.000 kr. efter ansøgning via AUBs selvbetjening. Tilsvarende er 4. bonusrate udbetalt den 16. oktober 2014 efter ansøgning via selvbetjeningsløsningen.

1.-3. bonusrate blev frigivet henholdsvis den 29. januar 2013, den 29. april 2013 og den 28. juli 2013 og blev forældet den 29. januar 2014, den 29. april 2014 og den 28. juli 2014.

Den 7. oktober 2014 kontaktede Virksomhed telefonisk AUB om udbetaling af bonus. AUB oplyste i den forbindelse, at kravet om udbetaling af 1.-3. bonusrate var forældet og gav klagevejledning.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. En tilsvarende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 30. juli 2012. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed opnåede ret til de enkelte ydelser, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse