Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013- 248/ 28-09-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 3. december 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 3. december 2013, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til yderligere præmie og bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i brev af 5. december 2013 klaget over, at AUB har afslået at udbetale præmie og bonus for eleven XX.

Firmaet indgik den 1. september 2012 en uddannelsesaftale med XX for perioden 1. september 2012-31. august 2014. Da eleven havde store problemer med dansk og matematik, blev uddannelsesaftalen ophævet med virkning pr. 30. november 2012 ved parternes underskrivelse af formular om ophævelse samme dag, så han efter aftale med Erhvervsskole kunne få undervisning i dansk og matematik i december 2012 og januar 2013. Der blev herefter den 1. februar 2013 indgået en tilsvarende uddannelsesaftale som den ophævede, blot for perioden 1. februar 2013 – 31. januar 2015. Firmaet er af den opfattelse, at det ikke kan være rigtigt som hævdet af AUB, at det ikke kan få udbetalt støtte, fordi uddannelsen blev afbrudt – den skulle i stedet have været forlænget. Firmaet synes, at det er urimeligt, at det bliver afskåret fra støtte i en si­tua­tion, hvor man føler, at der ikke er blevet orienteret korrekt om reglerne af skolen.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i udtalelse af 8. januar 2014 fastholdt sin afgørelse.

Virksomhed indgik den 1. september 2012 en uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 1. september 2012 og ophørte den 30. november 2012.

Den 1. februar 2013 indgik Virksomhed og XX en ny uddannelsesaftale om samme uddannelse. Denne uddannelsesaftale påbegyndtes den 1. februar 2013.

Den 3. december 2013 kontaktede Virksomhed telefonisk AUB og spurgte, om der kunne udbetales præmie og bonus for uddannelsesaftalen. AUB oplyste, at der ikke kunne udbetales præmie og bonus, idet prøvetiden allerede var opbrugt i forbindelse med den første uddannelsesaftale.

Efter AER-lovens §§ 16 og 17 er det en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at uddannelsesaftalen indeholder en prøvetid. Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, betragtes de første 3 måneder af elevens praktiktid som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.

Undervisningsministeriet har oplyst, at der efter fast praksis ikke gælder en ny prøvetid mellem arbejdsgiver og elev i en uddannelsesaftale, hvor eleven tidligere har gennemført prøvetiden i en uddannelsesaftale om samme uddannelse med samme arbejdsgiver.

I den konkrete sag havde Virksomhed som arbejdsgiver indgået to uddannelsesaftaler med eleven XX. Den første aftale omfattede perioden den 1. september til den 30. november 2012. Herefter blev der indgået en ny uddannelsesaftale, der blev påbegyndt den 1. februar 2013.

Da den fulde prøvetid allerede blev brugt i forbindelse med den første uddannelsesaftale for perioden den 1. september til den 30. november 2012, er der ikke prøvetid i den anden uddannelsesaftale, der blev påbegyndt den 1. februar 2013. Da der skal være prøvetid i en uddannelsesaftale, for at ind­gåelsen heraf kan berettige arbejdsgiveren til præmie og bonus, og da dette krav ikke er opfyldt i for­hold til den uddannelsesaftale, der blev påbegyndt den 1. februar 2013, berettiger indgåelsen heraf ikke Virksomhed til præmie og bonus.

AUB finder ikke, at det anførte omkring orientering fra skolen kan føre til et andet resultat.

Ankenævnets begrundelse

Den første uddannelsesaftale mellem Virksomhed og XX er indgået før den 31. december 2012. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om arbejdsgivernes Elevrefusion, at der for så vidt angår denne uddannelsesaftale ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER-loven), jf. § 3, stk. 3 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Den anden uddannelsesaftale er indgået den 1. februar 2013 og er omfattet af § 15 c i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB-loven), jf. lovbkg. nr. 784 af 15. juni 2015.

Præmieordningen efter AER-lovens § 16 og AUB-lovens § 15 c, stk. 2, er en belønning for i henhold til en uddannelsesaftale at tage en elev i praktik i en prøveperiode på 3 måneder. Præmien udgør efter AER-loven 6.000 kr. pr. 30 dages praktik, maksimalt 18.000 kr. i alt. Efter AUB-loven ud­gør præmien 2.800 kr. pr. 30 dages praktik, dog maksimalt 8.400 kr. i alt.

Bonusordningen efter AER-lovens § 17 og AUB-lovens § 15 c, stk. 3, er en belønning for at opretholde et elevforhold efter prøvetidens udløb. Det er således en ordning, som angår et forløb under en uddannelsesaftale med prøvetid. Efter AER-lovens § 17 kan der maksimalt udbetales fire rater af 13.000 kr. Efter AUB-lovens § 15 c, stk. 3, kan der maksimalt udbetales fire rater à 6.150 kr.

Fælles for præmie- og bonusordningerne efter AER- og AUB-loven er, at en uddannelsesaftale kun udløser krav på præmie og bonus, hvis den indeholder en prøvetid.

Der var 3 måneders prøvetid i uddannelsesaftalen af 1. september 2012, jf. § 60, stk. 2, i lovbkg. nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser, og Virksomhed har som arbejdsgiver under denne aftale fået udbetalt i alt 18.000 kr. i bonus.

Eftersom uddannelsesaftalen af 1. februar 2013 er indgået mellem samme arbejdsgiver og elev og angår samme uddannelse som aftalen af 1. september 2012, omfatter aftalen af 1. februar 2013 ikke nogen prøvetid.

Ankenævnet tiltræder derfor, at Virksomhed ikke på grundlag af uddannelsesaftalen af 1. februar 2013 kan opnå ret til præmie eller bonus.

Efter indholdet af ophævelsesaftalen af 30. november 2012 havde Virksomhed ingen pligt til på et senere tidspunkt at fortsætte uddannelsesforholdet, og uddannelsesaftalen af 1. februar 2012 fremtræder da også som en aftale om et identisk uddannelsesforløb, der starter helt forfra. Der er herefter ikke grundlag for at anse aftalen af 1. februar 2013 for en ved ophævelsen i realiteten af­talt forlængelse af uddannelsesaftalen af 1. september 2012.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 3. december 2013.