Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-45 / 05-01-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 28. marts 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 28. marts 2014, hvorefter Virksomhed skulle betale 439,99 kr. i renter i anledning af for sen indbetaling af bidrag til Samlet Betaling for 3. kvartal 2013, således at ATP ikke skal tilbagebetale 439,99 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i sin klage af 1. april 2014 anført, at årsagen til den for sene indbetaling af bidrag til Samlet Betaling for 3. kvartal 2013 er, at man ikke havde modtaget en opkrævning fra Samlet Betaling. Virksomhed anfører videre, at man betalte straks ved modtagelsen af en rykker. Virksomhed henviser til, at det kan være, at Samlet Betaling ved en fejl ikke havde fået sendt en opkrævning til Virksomhed.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 9. oktober 2014 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at Samlet Betaling den 12. december 2013 udsendte en opkrævning på bidrag for 3. kvartal 2013, på 15.370,25 kr. Sidste rettidige betalingsdag var angivet som den 20. januar 2014. Den 30. januar 2014 udsendte Samlet Betaling en rykker med betalingsdato 6. februar 2014.

Den 11. februar 2014 betalte Virksomhed det opkrævede bidrag. Samme dag skrev Virksomhed til Samlet Betaling og oplyste, at de ikke havde modtaget opkrævningen, hvorfor der ikke burde tilskrives renter.

ATP har ved sin afgørelse af 28. marts 2014 fastholdt, at bidraget til Samlet Betaling for 3. kvartal 2013 blev indbetalt for sent, idet indbetaling først skete den 11. februar 2014.  Virksomhed har som arbejdsgiver ansvaret for rettidig betaling, jf. § 5, stk. 5, i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag (bekendtgørelse nr. 852 af 27. juni 2014).  Hvis et indbetalingskort ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan arbejdsgiveren via Nets få et nyt ved henvendelse til ATP.  Rentekravet er beregnet efter reglerne i bekendtgørelsens § 6.

ATP kan, når særlige omstændigheder taler derfor, give henstand med indbetalingen samt eftergive bidrag og renter, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2. Det er imidlertid ATP’s opfattelse, at der ikke er fremsat oplysninger om sådanne særlige omstændigheder i denne sag, som kan medføre, at den opkrævede rente eftergives. ATP lægger vægt på, at opkrævningen er en af fire årlige opkrævninger, der falder på faste tidspunkter, samt på at arbejdsgiver har ansvaret for rettidig betaling. Efter bekendtgørelsens § 5, stk. 5, ligger forsendelsesrisikoen hos arbejdsgiveren.

Ankenævnets begrundelse

De nærmere regler om fællesopkrævning af en række bidrag er fastsat i bekendtgørelsen om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag (nu bekendtgørelse nr. 852 af 27. juni 2014).

Det fremgår af § 2, at den samlede bidragsopkrævning sker kvartalsvis, dvs. fire gange årligt. Der er for hver opkrævning angivet en forfaldsdato og en sidste rettidige betalingsdag – for årets 3. kvartal er forfaldsdatoen 1. januar og sidste rettidige betalingsdag 20. januar.

Arbejdsgiveren kan betale gennem et lønservicebureau, der har en aftale med Nets, jf. § 5, stk. 1, ved at benytte Nets Betalingsservice, jf. § 5, stk. 2, eller ved benyttelse af Elektronisk indbetalingskort og Netbank, jf. § 5, stk. 3. De arbejdsgivere, der ikke er tilmeldt et lønservicebureau, der har en aftale med Nets, eller ikke har tilmeldt sig Nets Betalingsservice eller Elektronisk indbetalingskort, får, jf. § 5, stk. 4, tilsendt et indbetalingskort fra Arbejdsmarkedets Tillægspension vis Nets.

Arbejdsgiveren har ifølge § 5, stk. 5, 1. pkt., ”ansvaret for rettidig betaling af bidragene”. I § 5, stk. 5, 2. pkt., hedder det: ”Hvis et indbetalingskort, jf. stk. 4, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan arbejdsgiveren via Nets få et nyt ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Tillægspension.”

Ankenævnet tiltræder ATP’s forståelse af § 5, stk. 5, hvorefter arbejdsgiveren som ansvarlig for rettidig betaling af de faste kvartalsvise betalinger inden den i bekendtgørelsen foreskrevne sidste rettidige betalingsdag, i tilfælde af manglende modtagelse af et § 5, stk. 4-indbetalingskort, må rette henvendelse til ATP for at få et indbetalingskort så betids, at indbetaling kan ske rettidigt.

I den foreliggende sag er der tale om betaling for 3. kvartal 2013 med sidste rettidige betalingsdag den 20. januar 2014. Indbetalingskort er ifølge ATP sendt den 12. december 2013, men ifølge klager ikke kommet frem. Klager vidste, at der skulle komme en opkrævning, men henvendte sig ikke til ATP om tilsendelse af indbetalingskort for at sikre rettidig betaling. Betalingen skete først den 11. februar 2014 efter modtagelse af rykker.

Under disse omstændigheder tiltræder Ankenævnet, at der som følge af for sen betaling skal betales renter, jf. bekendtgørelsens § 6. Ankenævnet tiltræder endvidere, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, som taler for, at ATP eftergiver renterne i medfør af § 7, stk. 2.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 28. marts 2014.