Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-73 / 12-01-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 25. februar 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 25. februar 2013, således at Virksomhed ikke skal betale 50.000 kr. tilbage til AUB, som er udbetalt som præmie og bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling

Klagen

Virksomhed har i brev af 21. marts 2013 klaget over, at AUB har krævet tilbagebetaling af 50.000 kr., som er udbetalt som præmie og bonus for eleven XX. Virksomhed ved Indehaver A og Indehaver B som ansvarlige indehavere blev afviklet, fordi Indehaver A ønskede at stoppe pga. alder, og Indehaver B startede derfor sit eget firma, Virksomhed. Ansøgningen om præmie og bonus blev indgivet, efter at tillægget til uddannelsesaftalen var indgået, idet AUB i et brev af 14. januar 2010 havde oplyst, at AUB udbetaler præmie og bonus for alle nye uddannelsesaftaler. 

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 16. juli 2013 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at der den 14. juli 2007 blev indgået en uddannelsesaftale mellem Virksomhed og eleven XX med startdato den 7. juli 2007 og slutdato den 17. juni 2011.

Ved tillæg af 8. december 2009 indgået mellem eleven og Virksomhed blev uddannelsesaftalen ændret med virkning fra samme dato, og det blev gennem afkrydsning angivet, at uddannelsesaftalen for den pågældende elev var ændret pr. den angivne dato som følge af ændring af ejerforhold ved virksomhedsoverdragelse. Tillægget blev registreret af vedkommende erhvervsskole og tastet den 1. februar 2010.

Den 20. maj 2010 udbetaltes efter ansøgning på AUB’s selvbetjeningsløsning 3 præmierater på hver 6.000 kr. og den 9. august 2010, henholdsvis den 8. oktober 2010 1., henholdsvis 2. bonusrate, hver på 16.000 kr.

Efter at AUB den 26. november 2012 havde krævet beløbet på i alt 50.000 kr. tilbage, og efter at Virksomhed den 14. december 2012 havde modtaget telefonisk besked om baggrunden for tilbagesøgningen, fastholdt ABU ved brev af 25. februar 2013 sit krav under henvisning til, at den oprindelige uddannelsesaftale, som var indgået før ikrafttrædelsen af præmie- og bonusordningen ved en lovændring pr. 1. juni 2009, ikke berettigede til præmie og bonus, og at den oprindelige uddannelsesaftale ved virksomhedsoverdragelser sammenkædes med den nye, således at den nye indehaver af virksomheden indtræder i de rettigheder og pligter, som den tidligere indehaver havde over for eleven, jf. virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 1 og 2. Tillægget til uddannelsesaftalen berettigede derfor ikke til præmie og bonus, og derfor skulle der ske tilbagebetaling af det beløb på i alt 50.000 kr., som var udbetalt som præmie og bonus.

AUB sender et informationsbrev med oplysning om præmie- og bonusordningen maskinelt til alle arbejdsgivere med nye elever. Ved udsendelsen tages der ikke stilling til, om den enkelte arbejdsgiver er berettiget til præmie eller bonus, idet brevet alene indeholder en generel information om ordningens eksistens. Den enkelte arbejdsgiver må selv holde sig orienteret om reglerne.

Ankenævnets begrundelse

Den oprindelige uddannelsesaftale blev indgået den 14. juli 2007 mellem eleven og Virksomhed, som havde Indehaver A og Indehaver B som ansvarlige indehavere og CVR nr. xx xx xx xx.  Virksomheden var startet den 1. juli 2000 og ophørte den 31. december 2009.

Tillægget til uddannelsesaftalen blev indgået den 8. december 2009 mellem eleven og Virksomhed, som har Indehaver B som ansvarlig indehaver og CVR nr. xx xx xx xx. Denne virksomhed er startet den 1. november 2009. Gennem afkrydsning af én af de 4 fortrykte rubrikker på blanketten, som i øvrigt fremtræder som udfyldt sammen med vedkommende erhvervsskole, er det angivet, at ændringen af virksomhedens navn og adresse skyldes ændring af virksomhedens ejerforhold ved virksomhedsoverdragelse.

Som interessent i Virksomhed med Indehaver A og Indehaver B som interessenter hæftede Indehaver B personligt og solidarisk for alle interessentskabets forpligtelser over for eleven. Indgåelsen af tillægget af 8. december 2009 medførte således ingen ændringer i Indehaver Bs forpligtelser over for eleven eller i elevens rettigheder over for Indehaver B. Tillægget af 8. december 2009 til uddannelsesaftalen indebar således alene, at den uddannelsesaftale, som eleven oprindelig havde indgået med I/S Malermestrene Indehaver A / Indehaver B med Indehaver B som ansvarlig (med-)indehaver, nu blev videreført af Indehaver B i sin nye enkeltmandsvirksomhed Virksomhed.

Herefter, og idet adgangen til at få udbetalt præmie og bonus er knyttet til tidspunktet for indgåelsen af uddannelsesaftalen, tiltræder Ankenævnet, at Virksomhed ved sin ansvarlige indehaver Indehaver B, der som ansvarlig indehaver af Virksomhed allerede var forpligtet i forhold til eleven ved uddannelsesaftalen af 14. juli 2008, ikke ved at indgå tillægget af 8. december 2009 blev berettiget til at få udbetalt bonus og præmie efter de regler, som i mellemtiden var trådt i kraft pr. 1. juni 2009.

Krav om tilbagebetaling kan dog kun rejses, hvis betingelserne herfor i følgende bestemmelse i AUB-lovens § 23 a er opfyldt:

”§23 a. Har den, der oppebærer ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i henhold til loven, givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bestemme, at ydelsen bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte ydelser skal tilbagebetales.”

Denne bestemmelse må forstås i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om tilbagesøgning, ”condictio indebiti”. For at tilbagebetaling kan kræves, skal de urigtige eller manglende oplysninger derfor kunne bebrejdes ansøgeren, ligesom der ikke må foreligge omstændigheder, som ud fra en samlet bedømmelse gør et krav om tilbagebetaling urimeligt.

Ankenævnet lægger til grund, at Virksomhed ved sin ansvarlige indehaver Indehaver B gav korrekte oplysninger i tillægget til uddannelsesaftalen, som i øvrigt fremtræder som udfyldt sammen med vedkommende erhvervsskole. Selv om der efter det oplyste ikke var sket nogen overførelse, men derimod en opløsning af Virksomhed v. Indehaver A/Indehaver B findes det ikke at kunne bebrejdes Indehaver B, at han under de foreliggende omstændigheder blandt de 4 fortrykte svarmuligheder afkrydsede angivelsen af, at ændringen af virksomhedens navn og adresse og angivelsen af det nye CVR nr. xx xx xx xx skyldtes virksomhedsoverdragelse. Det bemærkes herved, at AUB ved sin afgørelse selv har lagt afgørende vægt på, at der forelå en virksomhedsoverdragelse. Herefter og under hensyn til den tid, der er forløbet siden udbetalingen af beløbene, ændrer Ankenævnet AUB’s afgørelse, således at de udbetalte beløb ikke skal tilbagebetales.