Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-68 / 01-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 24. april 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 24. april 2014, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af præmie og bonus for eleven XX, da uddannelsesaftalen ikke som foreskrevet i bekendtgørelse nr. 129 af 20. januar 2013 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere § 3, stk. 1, er påbegyndt senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i brev af 9. maj 2014 anført, at virksomheden indgik kontrakt med eleven XX, som blev underskrevet den 3. april 2013 med startdato den 30. juli 2013. Virksomheden var ikke klar over konsekvenserne af, at aftalen blev indgået mere end 3 måneder før uddannelsesaftalens påbegyndelse, men ville blot undgå, at eleven var nervøs for, at aftalen ikke ville komme i stand. Virksomhed beder derfor om dispensation for fristen.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 28. maj 2014 fastholdt sit afslag på udbetalingen af præmie og bonus og har op­ lyst, at Virksomhed den 3. april 2013 indgik en uddannelsesaftale med eleven XX. Eleven

Den 22. april 2014 rettede Organisation for faggruppe henvendelse til AUB med henblik på dispensation til udbetaling af præmie og bonus til Virksomhed. AUB afslog den 24. april 2014 udbetaling af præmie og bonus med den begrundelse, at aftalen var indgået mere end 3 måneder før uddannelsens startdato.

AUB oplyser, at det fremgår af den dagældende AUB-loves § 16, at en uddannelsesaftale indgået fra den 15. november 2010 og frem skal påbegyndes senest 3 måneder efter indgåelsen, for at den kan udløse præmie og bonus.

En uddannelsesaftale indgået den 3. april 2013 er omfattet af kravet om uddannelsesstart inden 3 måneder, det vil sige senest den 3. juli 2013. Da uddannelsen først blev påbegyndt efter denne dato, kan der ikke udbetales præmie og bonus.

Loven giver ikke AUB mulighed for at dispensere fra 3 måneders-reglen.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3 i bekendtgørelse nr. 129 af 20. januar 2013 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere skal en uddannelsesaftale være påbegyndt senest 3 måneder efter indgåelsen, for at den kan udløse ret til præmie og bonus. Bekendtgørelsen har hjemmel i AUB-lovens § 15 c, stk. 5, som trådte i kraft den 1. januar 2013, jf. lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og andre forskellige love, hvor den dagældende§ 16 samtidig blev ophævet.

Virksomhed og eleven XX indgik en uddannelsesaftale den 3. april 2013. Uddannelsen blev imidlertid først påbegyndt den 30. juli 2013, altså mere end de 3 måneder efter aftalens indgåelse. Uddannelsesaftalen kan derfor ikke medføre ret til præmie og bonus.

Ankenævnet stadfæster derfor AUB’s afgørelse af 24. april 2014, idet der ikke er mulighed for at dispensere fra de nævnte bestemmelser.