Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-145 / 14-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 23. oktober 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 23. oktober 2014, hvorefter Virksomheds krav på udbetaling af 2. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed ved XX har anført, at hun mener at hun har ansøgt om udbetaling af 2. bonusrate, men at det havde svært at finde ud, hvordan man gør, når man ikke har prøvet det før.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 18. november 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus og har oplyst, at Virksomhed den 1. juni 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 4. juni 2012.

Den 5. december 2012 udbetaltes tre præmierater efter ansøgning via AUBs selvbetjening. Tilsvarende blev 1. bonusrate udbetalt den 19. december 2012 efter ansøgning via selvbetjeningsløsningen.

2. bonusrate blev frigivet den 2. marts 2013 og blev forældet den 2. marts 2014.

Den 23. oktober 2014 kontaktede Virksomhed telefonisk AUB om udbetaling af bonus. AUB oplyste i den forbindelse, at kravet om udbetaling af 2. bonusrate var forældet og gav klagevejledning.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. En tilsvarende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 1. juni 2012. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed opnåede ret til 2. bonusrate, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.