Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-16 / 10-01-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 20. januar 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ophæver AUB’s afgørelse af 20. januar 2014, hvorefter Virksomhed til AUB skal tilbagebetale 57.000 kr. i for meget udbetalt præmie og bonus for eleven XX, og hjemviser sagen til fortsat behandling af, om Virksomhed har afgivet urigtige oplysninger eller undladt at afgive oplysninger af betydning for udbetaling af ydelserne.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har henvist til, at opkrævningen af 16. december 2013 angår præmie og bonus i følgende perioder: 010408 – 300408, 010508 – 300508, 310508 – 290608, 280908 – 280908, 271208 – 271208, 270309 – 270309, og at der om baggrunden for kravet om tilbagebetaling kun står:

”For meget udbetalt fra AUB. Vi kan se, at der er ændringer til den tidligere udbetaling fra AUB. Beløbet nedenfor skal derfor betales tilbage.”

Virksomhed har anført, at virksomheden forgæves har bedt AUB om at specificere, hvilke beløb og hvilke ændringer der er tale om. Opkrævningen angår perioden 2008-09 og dermed en aftale, som er afsluttet planmæssigt den 30. september 2010. Det er virksomhedens opfattelse, at der ikke kan kræves tilbagebetaling af beløbene udbetalt for de nævnte perioder.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 10. februar 2014 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at der den 1. april 2008 påbegyndtes en uddannelsesaftale mellem Virksomhed og eleven XX, som afsluttedes den 30. september 2010.

Den 22. november 2010 indgik Virksomhed og eleven XX en ny uddannelsesaftale om samme uddannelse. Uddannelsesaftalen påbegyndtes den 1. januar 2011 og afsluttedes den 31. august 2012.

Efter ansøgning på AUB’s selvbetjeningsværktøj fik Virksomhed af AUB udbetalt præmie og bonus på i alt 57.000 kr.

Den 31. december 2013 krævede AUB, at Virksomhed skulle tilbagebetale præmie og bonus på i alt 57.000 kr., og den 20. januar 2014 begrundede AUB sit krav og gav klagevejledning.

AUB har henvist til, at det efter de dagældende regler i §§ 16 og 17 i lovbekendtgørelse nr. 160 af 28. februar 2011 af AUB-loven er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at uddannelsesaftalen indeholder en prøvetid. Efter § 60, stk. 2, i erhvervsuddannelsesloven betragtes de første 3 måneder af elevens praktiktid som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse afgrund og uden varsel.

Virksomhed har med XX som elev indgået to uddannelsesaftaler om samme uddannelse. Første aftale omfattede perioden 1. april 2008 til 30. september 2010, og anden aftale omfattede perioden 1. januar 2011 til 31. august 2012.

Da den fulde prøveperiode på 3 måneder således allerede er forbrugt i forbindelse med den første uddannelsesaftale, er der ikke prøvetid i den efterfølgende uddannelsesaftale.

Præmieringsordningen blev indført den 1. juni 2009. Da den oprindelige uddannelsesaftale blev indgået i 2008, berettiger den således ikke til udbetaling af præmie og bonus. Efterfølgende aftaler kan heller ikke berettige til præmie og bonus, da prøvetiden er opbrugt.

Til det anførte om skolens godkendelse af aftalen kan AUB oplyse, at dette er et internt anliggende mellem arbejdsgiver og skolen. Det forhold at det på den fortrykte blanket, der anvendes ved alle uddannelsesaftaler, fremgår, at der kan være 3 måneders prøvetid, kan ikke føre til et andet resultat, da der efter reglerne ikke kan aftales mere en 3 måneders prøvetid.

Ankenævnets begrundelse

Ankenævnet tiltræder, at der ikke er ret til præmie og bonus vedrørende den første aftale indgået i 2008, da ordningen herom blev indført med virkning for aftaler indgået efter den 1. juni 2009, og at der heller ikke er ret til præmie og bonus vedrørende den anden aftale indgået i 2010, idet aftalen heri om en fornyet prøvetid på 3 måneder er ugyldig, jf. erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, da begge uddannelsesaftaler reelt angår samme uddannelse.

Krav om tilbagebetaling forudsætter imidlertid ikke blot, at der er sket udbetaling af ydelser, uden at modtageren efter loven havde krav på de pågældende ydelser. AUB kan efter AUB- lovens § 23, a, stk. 1, kun forlange tilbagebetaling, hvis modtageren af en ydelse har ”givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen”.

Der er i den påklagede afgørelse ikke nogen konkret angivelse af, på hvilket grundlag og hvornår udbetaling er sket som led i en begrundet stillingtagen til, at betingelserne i lovens § 23 a, stk. 1, er opfyldt. Ankenævnet ophæver derfor AUB’s afgørelse om tilbagebetaling og hjemviser sagen til fortsat behandling af, om Virksomhed har afgivet urigtige oplysninger eller undladt at afgive oplysninger af betydning for udbetaling af ydelserne.