Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-154 / 02-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 2. oktober 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) (AUB ref. nr. 28036426)

Ankenævnet stadfæster AUB afgørelse af 2. oktober 2014, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af løntilskud for eleven XX for perioden fra den 30. august 2012 til den 7. april 2013, da ansøgning om udbetaling for disse måneder er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed ved XX har i klage af 28. oktober 2014 anført, at man ikke var opmærksom på, at ansøgningen skulle sendes ind, inden forløbet var afsluttet, da man ikke troede, at der kunne gives tilskud, hvis praktikforløbet ikke lykkedes.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 4. december 2014 fastholdt sit afslag på udbetalingen af løntilskud for perioden og oplyst, at eleven XX den 30. august 2012 påbegyndte et EGU- praktikforløb hos Virksomhed. Først den 29. september 2014 indsendte Virksomhed en ansøgning om løntilskud for praktikforløbet omhandlende perioden fra den 30. august 2012 til den 7. april 2013.

AUB meddelte den 2. oktober 2014 afslag på tilskud under henvisning til, at ansøgning skal indgives senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til tilskuddet. Dette fremgår af AUB-lovens § 15 d, stk. 3. Tilskud for perioden 30. august 2012 til 7. april 2013 var således på ansøgningstids- punktet forældet, og AUB har ikke mulighed for at dispensere fra fristen.

AUB bemærker, at det forhold, at arbejdsgiver ikke var opmærksom på, hvornår ansøgningen skulle indsendes, ikke kan føre til et andet resultat. Information om forældelsesfristen fremgår tydeligt af AUBs hjemmeside, og det er arbejdsgivers ansvar at holde sig orienteret om de gældende regler.

Ankenævnets begrundelse

Efter AER-lovens § 16 d, stk. 3, som affattet ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 skal ansøgning om udbetaling af løntilskud indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil. Bestemmelsen, der videreførte § 3, stk. 6, nr. 2, i lov nr. 1218 af

14. december 2009, er opretholdt ved § 7, stk. 4, 1. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012.

Idet eleven XX påbegyndte sit EGU-praktikforløb hos Virksomhed den 30. august 2012, og idet ansøgning om elevtilskud først blev indgivet den 7. april 2014, er retten til løn- tilskud i de første 7 måneder af praktikaftalen omhandlende perioden fra den 30. august 2012 til den

7. april 2013 bortfaldet efter de nævnte bestemmelser. Det anførte om, at Virksomhed ikke var opmærksom på ansøgningsfristen, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster derfor AUBs afgørelse.