Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-169 / 02-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 17. januar 2013 og 3. november 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet afviser at behandle sagen vedrørende AUB afgørelse af 17. januar 2013, da klagefristen er overskredet.

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 3. november 2014, hvorefter Virksomheds krav på udbetaling af 2. og 3. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed v/ XX og XX har i klage af 7. december 2014 anført, at XX påbegyndte et elevforløb i egen virksomhed i 2011. Undervejs blev man opmærksom, at man ikke kunne få refusion som elev i egen virksomhed. Da man allerede havde modtaget 57.000 kr. i refusion, undlod man at ansøge om refusion for en anden elev i virksomheden, så beløbet kunne modregnes i den allerede modtagne refusion. XX aftaler dette telefonisk med XX i AUB, men alligevel sender AUB en opkrævning på tilbagebetaling af de 57.000 kr. Ved fornyet henvendelse til AUB er refusionen for eleven XX i mellemtiden forældet, hvilket virksomheden ikke finder rimeligt, da man havde en aftale om afregningen med AUB.

Ankenævnets begrundelse vedrørende AUBs afgørelse af 17. januar 2013

AUB traf den 17. januar 2013 afgørelse om, at Virksomhed skulle tilbagebetale 57.000 kr., som virksomheden uberettiget havde fået udbetalt for eleven XX, da man ikke kan være elev i egen virksomhed. Af afgørelsen fremgår, at en eventuel klage over den trufne afgørelse skal rettes til Ankenævnet for ATP m.m., Ved Stranden 8, 1061 København K, senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Ankenævnet har først den 8. december 2014 modtaget en klage fra Virksomhed over AUBs afgørelse af 17. januar 2013, hvilket er mere end 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Ankenævnet afviser på denne baggrund at behandle klagen over AUBs afgørelse af 17. januar 2013. Det forhold, at Virksomhed i november 2014 har klaget til Ankestyrelsen over AUBs afgørelse kan ikke føre til andet resultat, da også denne henvendelse er indbragt senere end 4 uger fra modtagelsen af AUBs afgørelse.

AUBs udtalelse i anledning af klagen over AUBs afgørelse af 3. november 2014

AUB har i brev af 4. juni 2015 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus for eleven XX og har oplyst, at Virksomhed den 13. august 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes samme dag og afsluttedes den 15. august 2013.

Den 16. november 2012 udbetaltes tre præmierater af hver 6.000 kr. og den 21. februar udbetaltes 1. bonusrate efter ansøgning via AUBs selvbetjening.

2. bonusrate blev frigivet den 11. maj 2013, og blev forældet den 11. maj 2014 og 3. bonusrate blev frigivet den 9. august 2013 og blev forældet den 9. august 2014. 4. bonusrate kommer ikke til udbetaling, da uddannelsesaftalen er ophørt inden frigivelsesdatoen.

Ifølge AUBs oplysninger kontaktede XX første gang den 9. oktober 2014 telefonisk AUB om AUBs afgørelse af 13. januar 2013 om tilbagesøgning af uberettiget udbetalt præmie og bonus vedrørende XX. Den 3. november 2014 kontaktede Virksomhed på ny AUB telefonisk vedrørende tilbagesøgningskravet, herunder om muligheden for at modregne endnu ikke udbetalte beløb vedrørende eleven XX i det tilbage- søgte krav. AUB oplyste i den forbindelse, at kravet om udbetaling af 2. og 3. bonusrate var forældet.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. En tilsvarende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB har endvidere oplyst, at den medarbejder XX’s klager har oplyst at have talt med, først begyndte at arbejde i AUB den 1. september 2014, det vil sige efter forældelsen af 2. og 3. bonusrate var indtrådt.

Ankenævnets begrundelse vedrørende AUBs afgørelse af 3. november 2014

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 13. august 2012. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår XX opnåede ret til 2. og 3. bonusrate, og finder på det foreliggende grundlag at kunne lægge til grund, at XX tidligst efter den 1. september 2014 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 2. og 3. bonus- rate for eleven XX og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 3. november 2014.