Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-184 / 11-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 15. juli 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB afgørelse af 15. juli 2013, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af løntilskud for eleven XX for perioden fra den 1. marts til den 30. september 2010, da der kun er krav på løntilskud vedrørende de 7 første måneder af praktiktiden, og da ansøgning om udbetaling for disse måneder er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i brev af 6. august 2013 anført, at EGU-X afholdte eleven XX’s løn i perioden 5. december 2011 til 29. februar 2012. Fra 1. marts 2012 afholdte Virksomhed elevlønnen, og de første 7 måneder fra 1. marts 2012 er derfor ikke forældet.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 23. september 2013 fastholdt sit afslag på udbetalingen af løntilskud for perioden og oplyst, at eleven XX den 5. december 2011 påbegyndte et EGU-praktikforløb hos Virksomhed. Først den 7. juli 2013 indsendte Virksomhed en ansøgning om løntilskud for praktikforløbet omhandlende perioden fra den 1. marts til den 30. september 2012. AUB meddelte den 15. juli 2013 afslag på tilskud under henvisning til, at ansøgning skal indgives senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til tilskuddet. Dette fremgår af AUB-lovens § 15 d, stk. 3. Tilskud for perioden 1. marts 2012 til 7. juli 2012 var således på ansøgningstidspunktet forældet, og AUB har ikke mulighed for at dispensere fra fristen.

AUB bemærker, at der ikke kan søges om løntilskud for perioden fra den 8. juli 2012 til den 30. september 2012, da denne periode ligger mere end 7 måneder efter praktikaftalens start den 5. december 2011, og perioden fra den 1. marts 2012 til den 7. juli 2012 er forældet ved indgivelse af ansøgning den 7. juli 2013. AUB anser den indgåede praktikaftale for at dække den samlede aftaleperiode uanset fordeling af lønudgiften.

Ankenævnets begrundelse

Efter AER-lovens § 16 d, stk. 3, som affattet ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 skal ansøgning om udbetaling af løntilskud indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil. Bestemmelsen, der videreførte § 3, stk. 6, nr. 2, i lov nr. 1218 af 14. december 2009, er opretholdt ved § 7, stk. 4, 1. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012.

Idet eleven XX påbegyndte sit EGU-praktikforløb hos Virksomhed den 5. december 2011, og idet ansøgning om elevtilskud først blev indgivet den 7. juli 2013, er retten til løntilskud i de første 7 måneder af praktikaftalen omhandlende perioden fra den 5. december 2011 til den 5. juli 2012 bortfaldet efter de nævnte bestemmelser. Det anførte om, at Virksomhed først afholdt elevens løn fra 1. marts 2012, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster derfor AUB’s afgørelse.