Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-4 / 26-01-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 13. december 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 13. december 2012, således at Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx, ikke skal betale 16.000 kr. tilbage til AUB, som er udbetalt som præmie og bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx, har i brev af 13. december 2012 klaget over, at AUB har krævet tilbagebetaling af 16.000 kr., som er udbetalt som præmie og bonus for eleven XX. Man modtog et brev fra AUB med opfordring til at søge præmie og bonus, hvilket man har gjort. Hvis AUB har begået en fejl, må de også bære ansvaret.

Sagens omstændigheder

Den 14. februar 2008 blev der indgået en uddannelsesaftale mellem Virksomhed, CVR. nr. 25539184, og elev XX med startdato den 25. marts 2008. Aftalen blev den 20. november 2008 og den 17. august 2009 forlænget indtil den 23. september 2009.

Det fremgår at CVR-registeret, at Stentøj Husene Produktion A/S, CVR. nr. 25539184, den 12. maj 2009 ændrede navn til Stentøj Husene Produktion af 2000 A/S og kort tid senere skiftede revisor og trådte i likvidation, der blev sluttet i januar 2012, hvorefter selskabet var opløst. Ligeledes den 12. maj 2009 stiftedes Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx. Stifter og ejer af begge selskaber var Virksomhed, der havde samme direktør som begge de nævnte selskaber, ligesom de samme personer gik igen i selskabernes bestyrelser.

Den 24. september 2009 indgik Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx, og eleven XX et tillæg til den nævnte uddannelsesaftale med startdato den 24. september 2009. Det angaves i tillægget, som var underskrevet af selskabets tegningsberettigede direktør, at uddannelsesaftalen var ændret som følge af ”ændring af ejerforhold ved virksomhedsoverdragelse”, ligesom det blev bemærket, at ”virksomheden har ændret CVR nr. (gl. cvr. nr. xxxxxxxx)”.

Den 27. januar 2010 fik Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx, efter ansøgning på AUB’s selvbetjeningsløsning udbetalt 3 præmierater og bonus på i alt 16.000 kr.

Den 26. november 2012 har AUB krævet beløbet på 16.000 kr. betalt tilbage af Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx, under henvisning til, at AUB kunne ”…se, at der er ændringer til en tidligere udbetaling fra AER. Beløbet …. skal derfor betales tilbage.” Efter at Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx, den 13. december 2012 telefonisk havde rettet henvendelse til AUB, fastholdt AUB den 27. december 2012 sit krav om tilbagebetaling.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 12. februar 2013 fastholdt sin afgørelse og henvist til, at en ny indehaver af en virksomhed i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse indtræder i den tidligere indehavers rettigheder og pligter, herunder i forhold til reglerne om præmie og bonus i forbindelse med uddannelsesaftaler.

Den oprindelige uddannelsesaftale inkl. forlængelser omfattede perioden fra den 25. marts 2008 indtil den 23. september 2009. Aftalen i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen blev indgået ved en tillægsaftale for perioden 24. september 2009 til 1. april 2011.

Da den nye indehaver er indtrådt i den tidligere indehavers rettigheder, kan der ikke udbetales mere i præmie eller bonus, end den oprindelige uddannelsesaftale berettigede til. Da den første aftale var indgået før ikrafttrædelsen af præmieringsordningen den 1. juni 2009, berettiger indgåelsen af tillægget til uddannelsesaftalen af 24. september 2009 derfor ikke til præmie og bonus.

Et brev med information om præmie- og bonusordningen udsendes maskinelt til alle arbejdsgivere med nye elever. Der tages ved udsendelsen ikke stilling til, om den enkelte arbejdsgiver er berettiget til præmie eller bonus, da brevet alene er en generel information om ordningens eksistens. Det er efter AUB’s opfattelse den enkelte arbejdsgivers eget ansvar at holde sig orienteret om reglerne og at sørge for, at indgivne ansøgninger om præmie og bonus er i overensstemmelse med reglerne herom.

Ankenævnets begrundelse

Efter AUB-lovens §§ 16 og 17 skal en uddannelsesaftale indeholde en prøvetid, for at indgåelsen heraf kan berettige arbejdsgiveren til præmie og bonus. Prøvetiden er de første 3 måneder af elevens praktiktid, jf. § 60, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser.

Ankenævnet lægger til grund, at eleven XX gennemgik prøvetiden på 3 måneder i for- bindelse med den uddannelsesaftale, som han havde indgået med Virksomhed, CVR. nr. 25539184, den 14. februar 2008, og som var blevet forlænget 20. november 2008 og den 17. august 2009 til ophør den 23. september 2009.

Efter de gengivne oplysninger om navneændring, likvidation og opløsning af selskabet med CVR. nr. 25539184, om stiftelse og navngivning af selskabet med CVR. nr. xxxxxxxx og om disse selskabers ejerforhold, stiftelse, direktion og bestyrelse må Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx, identificeres med Virksomhed, CVR. nr. 25539184, således at der ikke gyldigt kunne være nogen prøvetid efter det tillæg til uddannelsesaftalen, som eleven XX med startdato den 24. september 2009 indgik med Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx. Ankenævnet tiltræder derfor, at Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx, ikke ved at indgå dette tillæg til uddannelsesaftalen med startdato den 24. september 2009 blev berettiget til at få udbetalt bonus og præmie efter de regler, som i mellemtiden var trådt i kraft pr. 1. juni 2009.

Krav om tilbagebetaling kan dog kun rejses, hvis betingelserne herfor i følgende bestemmelse i AUB-lovens § 23a er opfyldt:

”§ 23a. Har den, der oppebærer ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i henhold til loven, givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bestemme, at ydelsen bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte ydelser skal tilbagebetales.”

Denne bestemmelse må forstås i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om tilbagesøgning, ”condictio indebiti”. For at tilbagebetaling kan kræves, skal de urigtige eller manglende oplysninger derfor kunne bebrejdes ansøgeren, ligesom der ikke må foreligge omstændigheder, som ud fra en samlet bedømmelse gør et krav om tilbagebetaling urimeligt.

Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx, oplyste i tillægget til uddannelsesaftalen, som i øvrigt fremtræder som udfyldt sammen med vedkommende erhvervsskole, korrekt, at indgåelsen af tillægget til uddannelsesaftalen skyldtes ændring i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

Endvidere blev det angivet, at ”virksomheden har ændret CVR. nr. (gl. CVR. Nr xxxxxxxx)”.

Herefter og under hensyn til den tid, der er forløbet siden udbetalingen af beløbene, finder Ankenævnet ikke grundlag for, at der træffes bestemmelse om, at det udbetalte beløb skal tilbagebetales. Ankenævnet ændrer derfor AUB’s afgørelse, således at Virksomhed, CVR. nr. xxxxxxxx, ikke skal betale 16.000 kr. tilbage til AUB, som er udbetalt som præmie og bonus for eleven XX.