Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-7 / 30-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 11. december 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 11. december 2013, således at Virksomhed er berettiget til løntilskud for eleven XX, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning og udbetaling heraf.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Ansøgningen og praktikaftalen

Virksomhed har ved ansøgning modtaget den 9. december 2013 ansøgt om tilskud for perioden fra den 23. september 2013 til den 30. november 2013 til løn i prøvetiden for en praktikaftale om erhvervsgrunduddannelse med eleven XX. Praktikaftalen, som efter sit indhold påbegyndtes den 23. september 2013 og afsluttedes den 22. september 2014, er underskrevet af Virksomhed og af eleven den 30. september 2013. Praktikvejlederen fra X Uddannelsesafdeling har den 23. september 2013 forsynet aftalen med godkendelsespåtegning efter EGU-lovens § 7.

AUB’s afgørelse

AUB har den 11. december 2013 meddelt Virksomhed afslag på ansøgningen således:

”AUB kan ikke godkende jeres ansøgning.

Begrundelsen er, at aftalen er indgået efter uddannelsesstart. Ifølge § 7 i lov om erhvervsgrunduddannelse mv. skal praktikaftalen være underskrevet senest ved praktikforholdets begyndelse.

Ifølge § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere forudsætter udbetaling af løntilskud, at praktikaftalen er udformet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Da aftalen ikke er underskrevet senest ved praktikforholdets begyndelse, opfylder aftalen ikke kravene i præmie/bo­nus­bekendt­gørelsens § 4, stk. 1, og kan dermed ikke danne grundlag for udbetaling af løntilskud.”

Klagen

Virksomhed har ved brev af 3. januar 2014 klaget over AUB’s afgørelse af 11. december 2013. Klager har vedlagt en ny aftale ”med rigtig dato”, den 23. september 2013.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 4. februar 2014 fastholdt sit afslag på udbetalingen af løntilskud og henvist til, at det ifølge § 4 i bekendtgørelse nr. 129 af 30. januar 2013 om udbetaling af præmie, lønrefusion og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdergivere er en betingelse for udbetaling af løntilskud, at der foreligger en skriftlig praktikaftale, der påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse, og at praktikaftalen er udformet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Efter § 7 i loven om erhvervsgrunduddannelser skal en praktikaftale være skriftlig og underskrevet senest ved praktikforholdets begyndelse.

Efter AUB’s opfattelse er en aftale indgået, når den er underskrevet af arbejdsgiver og elev. I den konkrete sag er aftalen først underskrevet og dermed indgået den 30. september 2013. Aftalen er påbegyndt den 23. september 2013, hvilket er før indgåelsesdatoen. Aftalen opfylder således ikke kravene til en praktikaftale i EGU-loven og kan dermed ikke danne grundlag for udbetaling af løntilskud.

AUB fastholder på denne baggrund sit afslag på løntilskud.

Ankenævnets begrundelse

Ifølge erhvervsgrunduddannelsesloven består erhvervsgrunduddannelsen af elementer af virksomhedspraktik og skoleundervisning. Kommunen sammensætter ved aftale og i samarbejde med en eller flere skoler og en eller flere virksomheder samt eleven en uddannelsesplan. En praktikperiode i en virksomhed skal være omfattet af en praktikaftale mellem eleven og virksomheden, jf. § 6, stk. 1. Praktikaftalen skal være skriftlig og underskrevet før praktikforholdets begyndelse, og den skal indgås på en særlig formular, jf. § 7, stk. 1.

Bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens § 7, stk. 1, svarer til bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens § 52, stk. 1. Skriftlighedskravet i erhvervsuddannelseslovens § 7, stk. 1, kan derfor ikke forstås som en gyldighedsbetingelse, jf. herved Højesterets dom af 7. februar 2000 (UfR 2000 s. 1090).

Efter AUB-lovens § 15 d yder AUB tilskud til løn i de første 7 måneder af en praktikaftale om erhvervsuddannelse. Praktikaftalen skal være indgået i 2013 og være påbegyndt senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Ankenævnet finder det bedst stemmende med formålet med denne bestemmelse om støtte, at det af­gørende er, hvornår praktikaftalen reelt er indgået, ikke hvornår parterne har skrevet under på den foreskrevne formular eller i øvrigt fået aftalen skriftligt nedfældet. En praktikaftale må derfor anses for indgået, når parterne er enige om praktikopholdet og dets væsentlige vilkår. Det påhviler imidlertid ansøger at godtgøre, at lovens betingelser, hvad angår de tidsmæssige krav til praktikaftalens indgåelse og påbegyndelse, er opfyldt.

Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at Virksomhed og XX senest på tidspunktet for påbegyndelsen af praktikopholdet den 23. september 2013 var nået til enighed om praktikopholdet og dets væsentlige vilkår. Praktikaftalen mellem disse parter var derfor allerede indgået mundtligt, da praktikopholdet blev påbegyndt, og arbejdsgivers og elevens senere underskrift indebar derfor alene en skriftlig bekræftelse af den aftale, som allerede med bindende virkning var indgået mellem parterne.

Ankenævnet ændrer derfor AUB’s afgørelse af 11. december 2013, således at Virksomhed er berettiget til løntilskud for eleven XX, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning af udbetaling heraf.