Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-49 / 11-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 11. april 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 11. april 2014, hvorefter Virksomhed har fortabt retten til udbetaling af 2. præmierate for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i brev af 11. april 2014 klaget over AUB’s mundtlige afgørelse af samme dato, hvorefter krav om udbetaling af 2. præmierate på 6.000 kr. for eleven XX er forældet. Under hensyntagen til formålet med præmien, den korte overskridelse af fristen og den meget sparsomme oplysning om frister, anmodes om udbetaling af 2. præmierate.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 4. juni 2014 fastholdt sit afslag på udbetalingen af 2. præmierate på 6.000 kr.

Virksomhed indgik den 19. december 2012 en uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 7. januar 2013.

AUB har i brev af 16. januar 2013 til Virksomhed oplyst om, hvorledes præmie og bonus skal søges.

Den 5. marts 2013 udbetales 1. præmierate på 6.000 kr. efter ansøgning via AUB’s selvbetjening.

Den 11. april 2014 kontakter Virksomhed telefonisk AUB angående udbetaling af præmie og bonus. AUB oplyser, at ansøgningsfristen er overskredet, og 2. præmierate derfor ikke kan udbetales.

Virksomhed har i klagen af 11. april 2014 oplyst, at de på grund af uklarheder omkring ansøgningsproceduren og sparsomme oplysninger om frister har søgt om 2. præmierate for sent.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Lignende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Af AUB’s registreringer fremgår det, at 1. og 3. præmierate på hver 6.000 kr. samt 1., 2. 3. bonusrate på hver 13.000 kr. er udbetalt efter ansøgning via AUB’s selvbetjening. Den 4. bonusrate frigives den 16. januar 2015. Det fremgår endvidere, at retten til 2. præmierate blev opnået den 27. marts 2013 og forældet den 27. marts 2014.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 19. december 2012. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed opnåede ret til 2. præmierate, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.