Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-159 / 14-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed A på vegne af Virksomhed B v/XX over afgørelse af 31. oktober 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 31. oktober 2014, hvorefter Virksomhed B v/XX’s krav på udbetaling af 4. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har på vegne af Virksomhed B v/XX i brev af 6. november 2014 anført, at hans klient ikke fik ansøgt inden for fristen på grund af et dødsfald i familien i udlandet. I en mail af 10. december 2014 har XX uddybet dette.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 28. november 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus og har oplyst, at Virksomhed B v/XX den 4. juli 2011 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 4. juli 2011.

I perioden september 2011 til november 2012 udbetaltes tre præmierater og 3 bonusrater efter ansøgning via AUBs selvbetjening.

4. bonusrate blev frigivet den 24. juni 2013 og blev forældet den 24. juni 2014.

Den 31. oktober 2014 kontaktede Virksomhed B v/XX telefonisk AUB om udbetaling af 4. bonusrate. AUB oplyste i den forbindelse, at kravet om udbetaling af 4. bonusrate var forældet og gav klagevejledning.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. En tilsvarende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Det forhold, at XX har måttet rejse til udlandet på grund af et dødsfald i familien, kan ikke føre til et andet resultat, da der har været mulighed for at ansøge om udbetalingen i 1 år.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 4. juli 2011. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed B v/XX opnåede ret til 4. bonusrate, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.