Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-2 / 11-01-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed A over afgørelse af 30. november 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 30. november 2012, således at Virksomhed ikke skal betale 32.000 kr. tilbage til AUB, som er udbetalt som præmie og bonus for eleverne Elev A og Elev B.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har klaget over, at AUB den 30. november 2012 har krævet præmie og bonus for eleverne Elev A og Elev B betalt tilbage, idet uddannelsesaftalerne efter AUB’s opfattelse er indgået i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Virksomheden har i brev af 2. marts 2013 understreget, at der ikke er sket nogen virksomhedsoverdragelse, idet elevernes tidligere arbejdsgiver ophørte med at drive tømrervirksomhed, hvorefter Virksomhed påtog sig at lade eleverne færdiggøre deres uddannelse.

Oplysningerne i sagen

Den 5. marts 2007, henholdsvis den 10. april 2007 blev der indgået uddannelsesaftale om uddannelsen til tømrer mellem eleverne Elev A, henholdsvis Elev B og Virksomhed B. Start- og slutdatoerne var den 1. august 2007 og den 1. april 2011, henholdsvis den 1. marts 2007 og den 24. september 2010.

Den 16. august 2009 blev der udfærdiget tillæg til uddannelsesaftalerne, hvorefter uddannelsesaftalerne med virkning fra den 1. oktober 2009 blev ændret, således at Virksomhed A blev angivet som virksomhed. I tillæggets punkt 2 var der ud af de 4 fortrykte svarmuligheder sat kryds ud for punkt B om ændring af ejerforhold ved virksomhedsoverdragelse.

Den 26. april 2010 og den 12. maj 2010, henholdsvis den 4. maj 2010, fik Virksomhed A efter ansøgning på AUB’s selvbetjeningsløsning udbetalt 3 præmierater på i alt 6.000 kr. og bonus på 10.000 kr. for eleven Elev A, henholdsvis 3 præmierater og bonus på i alt 16.000 kr. for eleven Elev B.

AUB har den 30. november 2012 krævet, at Virksomhed A tilbagebetaler det i alt udbetalte beløb i præmie og bonus på 32.000 kr. for disse elever.

Denne afgørelse har Virksomhed A den 10. december 2012 indbragt for Ankenævnet under henvisning til, at Virksomhed A havde overtaget eleverne fra en anden mester, der ophørte med tømrervirksomhed.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 20. februar 2013 fastholdt sin afgørelse og henvist til, at der ifølge tillægget til uddannelsesaftalen, som erhvervsskolen har registreret i skolernes indberetningssystem, forelå en virksomhedsoverdragelse, hvor den oprindelig indgåede uddannelsesaftale sammenkædes med evt. senere indgåede tillæg til aftalen, således at den nye indehaver indtræder i det rettigheder og pligter, den tidligere arbejdsgiver havde over for eleven, og også i den præmie og bonusordning, der var gældende ved uddannelsesaftalens indgåelse.

Da Virksomhed A således efter AUB’s opfattelse er indtrådt i de rettigheder, som Virksomhed B havde, kan der ikke udbetales mere i præmie eller bonus, end de oprindelige uddannelsesaftaler berettigede til. Disse aftaler var indgået før ikrafttrædelsen af præmie- og bonusordningen pr. 1. juni 2009, og disse aftaler berettiger derfor ikke til præmie eller bonus.

Det er i begge de indgåede tillæg til uddannelsesaftalerne for henholdsvis Elev B og Elev A afkrydset, at ændringen skyldes virksomhedsoverdragelse. AUB har lagt denne oplysning til grund, som arbejdsgiveren selv er kommet med, og AUB har ikke andre oplysninger om, at der skulle være tale om en virksomhedsoverdragelse.

Foreholdt Virksomhed A’s forklaring for Ankenævnet, Virksomhed A havde overtaget eleverne fra en anden mester, der var ophørt med tømrervirksomhed, har AUB over for Ankenævnets sekretariat erklæret, at AUB nu er indstillet på at lægge arbejdsgiverens påstand til grund og dermed frafalde kravet om tilbagebetaling i den konkrete sag.

Ankenævnets begrundelse

Af en udskrift af CVR fremgår, at elevernes tidligere arbejdsgiver, CVR nr. xxxxxxxx, nu er registreret som ”XX” i branche XXXXXX og fortsat er beliggende på adressen, Adresse.

Under de omstændigheder, som foreligger i sagen, lægger Ankenævnet i overensstemmelse med Virksomhed A’s og AUB’s nu samstemmende erklæring til grund, at Virksomhed A påtog sig at lade eleverne færdiggøre deres uddannelse hos sig, efter at den oprindelige arbejdsgiver var ophørt med at drive virksomhed som tømrer. Det bemærkes herved, at dette støttes af den ændrede registrering af den oprindelige arbejdsgivers virksomhed i CVR. Det findes ikke at kunne tillægges afgørende vægt, at Virksomhed A har underskrevet tillægget til uddannelsesaftalerne og blandt de 4 fortrykte forklaringer på tillægsaftalens indgåelse sat kryds ud for angivelsen af, at der var sket ”ændring af ejerforhold ved virksomhedsoverdragelse”, idet Virksomhed A under de foreliggende omstændigheder fandt denne beskrivelse bedst passende af de 4 mulige beskrivelser af baggrunden for indgåelsen af tillæggene til uddannelsesaftalerne.

Idet AUB har begrundet sin afgørelse med, at Virksomhed A’s indgåelse af tillæggene til uddannelsesaftalerne er sket som led i en virksomhedsoverdragelse, og idet dette herefter ikke kan antages at være tilfældet, ændrer Ankenævnet AUB’s afgørelse, således at de udbetalte beløb ikke skal tilbagebetales.