Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-4 / 30-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Uddannelsesinstitution på vegne af X Kommune over afgørelse af 11. december 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 11. december 2013, således at X Kommune er berettiget til løntilskud for eleven XX, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning og udbetaling heraf.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Ansøgningen og praktikaftalen

Uddannelsesinstitution har på vegne af X Kommune ved ansøgning modtaget den 5. december 2013 ansøgt om tilskud for perioden fra den 1. maj 2013 til den 30. november 2013 til løn i prøvetiden for en praktikaftale om erhvervsgrunduddannelse med eleven XX.

Praktikaftalen, som efter sit indhold påbegyndtes den 1. maj 2013 og afsluttedes den 31. december 2013, er underskrevet af eleven den 8. april 2013 og af X Institution som virksomhed/arbejdsgiver den 2. maj 2013.  Kontaktpersonen fra Uddannelsesinstitution har den 10. april 2013 forsynet aftalen med godkendelsespåtegning efter EGU-lovens § 7.

AUB’s afgørelse

AUB har den 11. december 2013 meddelt X Kommune afslag på ansøgningen således:
 

"AUB kan ikke godkende jeres ansøgning.

Begrundelsen er, at aftalen er indgået efter uddannelsesstart. Ifølge § 7 i lov om erhvervsgrunduddannelse mv. skal praktikaftalen være underskrevet senest ved praktikforholdets begyndelse.

Ifølge § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelses­ bidrag til arbejdsgivere fon1dsætter udbetaling af løntilskud, at praktikaftalen er udformet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Da aftalen ikke er underskrevet ved praktikforholdets begyndelse, opfylder aftalen ikke kravene i præmie/bonus­ bekendtgørelsens § 4, stk. 1, og kan dermed ikke danne grundlag for udbetaling af løntilskud."

Klagen

Uddannelsesinstitution har ved brev af 20. december 2013 klaget over AUB’s afgørelse af 11. december 2013. Klager har anført, at den myndighedsansvarlige person i den institution, hvori praktikopholdet er påbegyndt pr. 1. maj 2013, ikke var til at træffe i perioden op til praktikaftalens indgåelse, og at underskriftdatoen derfor er den 2. maj 2013, dagen efter, at praktikopholdet blev effektueret. Klager anfører desuden, at eleven forud for aftalen var i produktionsskolepraktik det pågældende sted, og at både ansættelsesmyndighed, elev og vejleder var vidende om, at eleven skulle have en praktikplads pr. 1. maj 2013.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen 

AUB har i brev af 3. februar 2014 fastholdt sit afslag på udbetalingen af løntilskud og henvist til, at det ifølge§ 4 i bekendtgørelse nr. 129 af 30. januar 2013 om udbetaling af præmie, lønrefusion og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdergivere er en betingelse for udbetaling af løntilskud, at der foreligger en skriftlig praktikaftale, der påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse, og at praktikaftalen er udformet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Efter § 7 i loven om erhvervsgrunduddannelser skal en praktikaftale være skriftlig og underskrevet senest ved praktikforholdets begyndelse.

Efter AUB’s opfattelse er en aftale indgået, når den er underskrevet af aftaleparterne, hvilket i den konkrete sag er arbejdsgiver og elev. I den konkrete sag er aftalen først underskrevet af arbejdsgiver og dermed først indgået den 2. maj 2013. Aftalen er påbegyndt den 1. maj 2013, hvilket er før indgåelsesdatoen, og aftalen opfylder dermed ikke kravene til en praktikaftale efter loven om erhvervsgrunduddannelser. Praktikaftalen kan således ikke danne grundlag for udbetaling af løntilskud.

AUB fastholder på denne baggrund sit afslag på løntilskud.

Ankenævnets begrundelse

Ifølge erhvervsgrunduddannelsesloven består erhvervsgrunduddannelsen af elementer af virksomhedspraktik og skoleundervisning. Kommunen sammensætter ved aftale og i samarbejde med en eller flere skoler og en eller flere virksomheder samt eleven en uddannelsesplan. En praktikperiode i en virksomhed skal være omfattet af en praktikaftale mellem eleven og virksomheden, jf. § 6, stk. 1. Praktikaftalen skal være skriftlig og underskrevet før praktikforholdets begyndelse, og den skal indgås på en særlig formular, jf. § 7, stk. 1.

Bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens§ 7, stk. l, svarer til bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens§ 52, stk. 1. Skriftlighedskravet i erhvervsuddannelseslovens§ 7, stk. 1, kan derfor ikke forstås som en gyldigbedsbetingelse, jf. herved Højesterets dom af 7. februar 2000 (UtR 2000 s.1090).

Efter AUB-lovens § 15 d yder AUB tilskud til løn i de første 7 måneder af en praktikaftale om erhvervsuddannelse. Praktikaftalen skal være indgået i 2013 og være påbegyndt senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Ankenævnet finder det bedst stemmende med formålet med denne bestemmelse om støtte, at det afgørende er, hvornår praktikaftalen reelt er indgået, ikke hvornår parterne har skrevet under på den foreskrevne formular eller i øvrigt fået aftalen skriftligt nedfældet. En praktikaftale må anses for indgået, når parterne er enige om praktikopholdet og dets væsentlige vilkår. Det påhviler imidlertid ansøger at godtgøre, at lovens betingelser, hvad angår de tidsmæssige krav til praktikaftalens indgåelse og påbegyndelse, er opfyldt.

Det lægges til grund, at X Institution (X Kommune) og XX senest på tidspunktet for påbegyndelsen af praktikopholdet den 1. maj 2013 var nået til enighed om praktikopholdet og dets væsentlige vilkår i overensstemmelse med alles underskrivelse af den foreskrevne aftaleformular. Praktikaftalen mellem disse parter var derfor allerede indgået mundtligt, da praktikopholdet blev påbegyndt, og arbejdsgivers senere underskrivelse den 2. maj 2013 indebar alene en skriftlig bekræftelse af den aftale, som allerede var indgået og bindende for parterne.

Ankenævnet ændrer derfor AUB’s afgørelse, således, at X Kommune er berettiget til løntilskud for eleven XX, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning og udbetaling heraf.