Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-215 / 10-01-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Institution på vegne af XX over afgørelse af 26. august 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ophæver AUB's afgørelse af 26. august 2013, hvorefter XX ikke har krav på udbetaling af løntilskud for eleven NN for perioden 1. marts – 30. juni 2013, og hjemviser sagen til AUB til fortsat behandling med henblik på stillingtagen til, om eleven NN i perioden 22. november 2012 – 4. februar 2013 var på orlov uden løn og sygedagpenge, og hvilken betydning dette i givet fald har på arbejdsgivers krav på tilskud for den ansøgte periode.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Institution har anført, at eleven i peiroden 22. november 2012 – 4. februar 2013 var på orlov, ikke på sygedagpenge, og i perioden 4. februar 2013 – 26. februar 2013 var på skoleophold. Orlovsperioden og skoleopholdsperioden burde forlænge den periode, hvori der kan gives løntilskud.

AUB's udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 30. januar 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af yderligere løntilskud og har oplyst, at eleven NN den 1. august 2012 påbegyndte en EGU-aftale med landmand XX, og at der er udbetalt et tilskud for perioden 1. august 2012 – 31. december 2012.

Eleven blev den 22. november 2012 sygemeldt frem til 1. marts 2013. Den 20. august 2013 ansøgte XX om løntilskud for perioden 1. marts – 30. juni 2013. AUB afslog ved afgørelse af 26. august 2013 at udbetale yderligere løntilskud under henvisning til, at tilskud kun udbetales for de første 7 måneder af praktikaftalen.

AUB har oplyst, at EGU er et tilbud til unge og en kombination af praktik og skoleforløb. AUB yder for aftaler indgået i 2012 et løntilskud på 30 kr. pr. time i de første 7 måneder af praktikperioden, jf. den dagældende AUB-lovs § 16a samt § 4 i den dagældende bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011 om udbetaling af præmie, lønrefusion og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere. Efter bekendtgørelsens § 7 udbetales løntilskuddet for den i praktikaftalen aftalte arbejdstid.

AUB har i forbindelse med sagens behandling spurgt Undervisningsministeriet, som reglerne hører under, om perioder med sygdom forlænger udbetalingsperioden på 7 måneder. Ministeriet har hertil svaret, at sygdom er lovligt fravær, og at praktikaftalen ikke suspenderes i perioden. Dermed forlænger sygdom ikke udbetalingsperioden på 7 måneder.

I den konkrete sag løber udbetalingsperioden således fra 1. august 2012 til udgangen af februar 2013. AUB bemærker, at der ikke ses at være søgt om udbetaling af løntilskud i perioden 1.-22. november 2012. Ligeledes foreligger der oplysninger om skoleophold i praktikperioden, som kan forlænge udbetalingsperioden. AUB vil tage stilling hertil, hvis AUB modtager en ansøgning herom.

Ankenævnets begrundelse

Af den dagældende AUB-lovs § 16a (lovbekendtgørelse nr. 160 af 28. februar 2011 om Arbejdsgivernes Elevrefusion) fremgår, at Arbejdsgivernes Elevrefusion (nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) yder arbejdsgivere tilskud til løn i de første 7 måneder af praktikaftalen for elever, som har praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Løntilskuddet udgør 30 kr. i timen for den i praktikaftalen aftalte arbejdstid.

Klagen angår, om 7 måneders-perioden skal forlænges med en orlovsperiode, som en elev opnår med henblik på behandling af en sygdom, når der er tale om orlov uden løn og en periode uden sygedagpenge.

Der er ikke af AUB taget stilling til, om eleven NN i perioden 22. november 2012 – 4. februar 2013 var på orlov uden løn og sygedagpenge, og hvilken betydning dette i givet fald har for arbejdsgivers krav på tilskud for den ansøgte periode.

På denne baggrund ophæver Ankenævnet den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til AUB med henblik på en stillingtagen til, om eleven NN i perioden 22. november 2012 – 4. februar 2013 var på orlov uden løn og sygedagpenge, og hvilken betydning dette i givet fald har på arbejdsgivers krav på tilskud for den ansøgte periode.

Det bemærkes, at AUB burde have forlænget 7 måneders-perioden med elevens skoleophold i februar 2013.