Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-213 / 03-03-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Institution over afgørelse af 16. oktober 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 16. oktober 2013, således at Institution er berettiget til løntilskud for eleven XX, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning og udbetaling heraf.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Ansøgningen og praktikaftalen

Institution har ved ansøgning modtaget den 9. oktober 2013 ansøgt om løntilskud for de første 7 måneder fra den 14. januar 2013 til den 14. august 2013 af en praktikaftale om erhvervsgrunduddannelse med eleven XX.

Efter at AUB den 9. oktober 2013 havde afvist ansøgningen under henvisning til, at den fremsendte kopi af praktikaftalen ikke var underskrevet af parterne, indsendte Institution den 10. oktober 2013 på ny ansøgningen til AUB, denne gang vedhæftet kopi af praktikaftalen, som samme dage var underskrevet af Institution og af eleven XX. Praktikvejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Afdeling havde den 21. december 2012 forsynet praktikaftalen med godkendelsespåtegning efter EGU-lovens § 7.

AUB’s afgørelse

AUB har den 16. oktober 2013 meddelt Institution afslag på ansøgningen således:

”AUB kan ikke godkende jeres ansøgning.

Begrundelsen er, at aftalen er indgået efter uddannelsesstart. Ifølge § 7 i lov om erhvervsgrunduddannelse mv. skal praktikaftalen være underskrevet senest ved praktikforholdets begyndelse.

Ifølge § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere forudsætter udbetaling af løntilskud, at praktikaftalen er udformet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Da aftalen ikke er underskrevet ved praktikforholdets begyndelse, opfylder aftalen ikke kravene i præmie/bonus­bekendt­gørelsens § 4, stk. 1, og kan dermed ikke danne grundlag for udbetaling af løntilskud.”

Klagen

Institution har ved brev modtaget den 22. oktober 2013 klaget over AUB’s afgørelse af 16. oktober 2013 og anført, at det alene skyldes en uheldig, men mindre administrativ fejl fra Institutions side, at underskrifterne først er blevet påført praktikaftalen den 10. oktober 2013.

Endvidere er det den almindelige opfattelse, også på arbejdsmarkedet, at en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig. I den forbindelse har Institution henvist til, at vedhæftede kopier af indsendte lønsedler for eleven XX dokumenterer ansættelsesforholdet og Institutions overholdelse af ansættelsesaftalen og udgør bevis for, at aftalen var indgået ved praktikforholdets påbegyndelse. Det bør ikke have nogen betydning, at aftalen først er underskrevet senere, når den som her er godkendt rettidigt af praktikvejleder.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 7. november 2013 fastholdt sit afslag på udbetaling af løntilskud og henvist til, at det ifølge § 4 i bekendtgørelse nr. 129 af 30. januar 2013 om udbetaling af præmie, lønrefusion og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdergivere er en betingelse for udbetaling af løntilskud, at der foreligger en skriftlig praktikaftale, der påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse, og at praktikaftalen er udformet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Efter § 7 i loven om erhvervsgrunduddannelser (EGU-loven) skal en praktikaftale være skriftlig og underskrevet senest ved praktikforholdets begyndelse.

Efter AUB’s opfattelse er en aftale indgået, når den er underskrevet af arbejdsgiver og elev. I den konkrete sag er aftalen underskrevet den 10. oktober 2013 og således først indgået denne dag. Praktikforholdet er derfor påbegyndt inden aftalens indgåelse.  Aftalen opfylder således ikke kravene til praktikaftale i EGU-loven og kan dermed ikke danne grundlag for udbetaling af løntilskud.

AUB fastholder på denne baggrund sit afslag på løntilskud.

Ankenævnets begrundelse

Ifølge erhvervsgrunduddannelsesloven består erhvervsgrunduddannelsen af elementer af virksomhedspraktik og skoleundervisning. Kommunen sammensætter ved aftale og i samarbejde med en eller flere skoler og en eller flere virksomheder samt eleven en uddannelsesplan. En praktikperiode i en virksomhed skal være omfattet af en praktikaftale mellem eleven og virksomheden, jf. § 6, stk. 1. Praktikaftalen skal være skriftlig og underskrevet før praktikforholdets begyndelse, og den skal indgås på en særlig formular, jf. § 7, stk. 1.

Bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens § 7, stk. 1, svarer til bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens § 52, stk. 1. Skriftlighedskravet i erhvervsuddannelseslovens § 7, stk. 1, kan derfor ikke forstås som en gyldighedsbetingelse, jf. herved Højesterets dom af 7. februar 2000 (UfR 2000 s. 1090).

Efter AUB-lovens § 15 d, tidligere § 16 a, yder AUB tilskud til løn i de første 7 måneder af en praktikaftale om erhvervsuddannelse. Praktikaftalen skal være påbegyndt senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Ankenævnet finder det bedst stemmende med formålet med denne bestemmelse om støtte, at det afgørende er, hvornår praktikaftalen reelt er indgået, ikke hvornår parterne har skrevet under på den foreskrevne formular eller i øvrigt fået aftalen skriftligt nedfældet. En praktikaftale må anses for indgået, når parterne er enige om praktikopholdet og dets væsentlige vilkår. Det påhviler imidlertid ansøger at godtgøre, at lovens betingelser, hvad angår de tidsmæssige krav til praktikaftalens indgåelse og påbegyndelse, er opfyldt.

Det lægges til grund, at Institution og XX forud for påbegyndelsen af praktikopholdet den 14. januar 2013 var nået til enighed om praktikopholdet og dets væsentlige vilkår i overensstemmelse med alles underskrivelse af den foreskrevne aftaleformular. Praktikaftalen mellem disse parter var derfor allerede indgået mundtligt, da praktikopholdet blev påbegyndt, og parternes senere underskrivelse indebar alene en skriftlig bekræftelse af den aftale, som allerede var indgået og bindende for parterne.

Ankenævnet ændrer derfor AUB’s afgørelse af 16. oktober 2013, således at Institution er berettiget til løntilskud for eleven XX, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning og udbetaling heraf.