Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-70 / 07-12-2015

Afgørelse vedrørende klage fra det lokale uddannelsesudvalg for X ved X Erhvervsrettede Uddannelser i By over afgørelse af 28. april 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ophæver AUB's afgørelse af 28. april 2014, hvorefter det lokale uddannelsesudvalg for X ved X Erhvervsrettede Uddannelser i By har fået afslag på ansøgning om tilskud til aktiviteten ”Parat til praktikplads - parat til elever”, og hjemviser sagen til fortsat behandling.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Det lokale uddannelsesudvalg har i klage af 19. maj 2014 anført, at udvalgsformanden ved en fejl fik underskrevet ansøgningsblanketten det forkerte sted. Uddannelsesudvalget er uforstående over for afslaget, da ansøgningen er underskrevet af udvalgets formand.

AUB's udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 6. juni 2014 fastholdt sin afgørelse vedrørende tilskud og nærmere begrundet dette.

Det fremgår af redegørelsen, at AUB den 13. marts 2014 modtog ansøgning om tilskud i medfør af AUB-lovens § 12 b. Den 28. april 2014 afslog AUB ansøgningen.

Reglerne om tilskudsordningen findes i AUB-lovens § 12 b. AUB's bestyrelse har med hjemmel i § 12, stk. 2, udstedt bekendtgørelse nr. 1131 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Erhvervsrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Ifølge § 4, stk. 2, i bekendtgørelsen skal ansøgning ske ved anvendelse af AUB's blanket. Der er i blanketten et felt til angivelse af ansøger (nr. 1) og et felt ”Ansøgers underskrift” (nr. 15), der skal udfyldes med navn, dato og underskrift, samt et felt ”Påtegning fra det faglige udvalg”, hvori der nederst skal udfyldes med navn, dato, underskrift og stempel.

Det følger af § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen, at ansøgere ikke har et egentligt retskrav på at modtage tilskud. Tilskud er begrænset af den ramme, der er afsat på finansloven. AUB kan give helt eller delvist afslag på tilskud. Der er ikke regler for AUB's vurdering og prioritering, men AUB's administration tilrettelægger retningslinjerne for bevilling af tilskud.

I 2014 var der afsat 30 mio. kr. til tilskud efter AER-lovens § 12 b. Der var 22,5 mio. kr. til rådighed i første runde med ansøgningsfrist den 1. april 2014 og 7,5 mio. kr. i anden runde med ansøgningsfrist den 1. september 2014. AUB modtog ansøgninger for 38 mio. kr. til den første runde, som klagers ansøgning er omfattet af.

AUB havde ikke midler til at imødekomme samtlige ansøgninger. Som led i sin prioritering frasorterer AUB først de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene, fx ansøgninger, hvor ansøgeren ikke er omfattet af målgruppen, og ansøgninger, der ikke er underskrevet, som mangler påtegning af det faglige udvalg, eller som er modtaget efter ansøgningsfristens udløb. AUB frasorterer herefter de ansøgninger, hvor alle planlagte aktiviteter falder uden for de typer af aktiviteter, der kan ydes tilskud til. Er der fortsat ikke dækning til alle resterende projekter, frasorteres de ansøgninger, hvor en del af aktiviteterne falder uden for. Herefter vurderes og prioriteres de resterende ansøgninger.

Ved behandlingen af ansøgningen konstaterede AUB, at ansøgningen ikke var underskrevet af det lokale uddannelsesudvalg (felt nr. 15), men alene af det faglige udvalg (felt nr. 16). AUB vurderede derfor, at ansøgningen ikke opfyldte de formelle krav, og gav afslag uden at realitetsbehandle ansøgningen. De nu fremkomne oplysninger om underskriftens fejlagtige placering kan ikke ændre AUB's vurdering.

Nærmere beskrivelse af ansøgningen

Det fremgår af ansøgningens rubrik nr. 1, at ansøger er det lokale uddannelsesudvalg for X ved X Erhvervsrettede Uddannelser i By og at kontaktpersonen er NN.

I rubrik nr. 15 ”Ansøgers underskrift” er navn udfyldt med maskinskrift ”Navn Navnsen”. Pladserne på linjerne over ”Dato” og ”Underskrift” er tomme.

I rubrik nr. 16 ”Påtegning fra det faglige udvalg” er med håndskrift i blokbogstaver anført: ”FORMAND, NN” og dato med håndskrift ”28-2-2014”. Linjen over ”Underskrift” er underskrevet ”Navn Navnsen”. Under linjerne er stemplet ”XXX”. Til højre for stemplet er dato med håndskrift ”12-3-2014” samt underskriften ”XX”.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne ansøgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden april 2014 var der afsat midler på i alt 22,5 mio. kr., og AUB modtog ansøgninger for 38 mio. kr. AUB frasorterede i første omgang ansøgninger, som ikke opfyldte de formelle krav. I den forbindelse blev klagers ansøgning frasorteret, idet der manglede en underskrift i rubrik nr. 15 ”Ansøgers underskrift”.

I marts 2014 udsendte AUB en orienteringsskrivelse til potentielle ansøgere på virk.dk. Det hedder heri bl.a., at det lokale uddannelsesudvalg skal indsende ansøgningen via det landsdækkende faglige udvalg, og at ansøgningen skal være underskrevet af både det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg. Det hedder videre i orienteringsskrivelsen, at ansøgninger, der mangler underskrift fra det lokale uddannelsesudvalg eller det faglige udvalg eller stempel fra det faglige udvalg, ikke vil blive undergivet realitetsbehandling.

Da AUB skal behandle et stort antal ansøgninger på kort tid, finder Ankenævnet ikke at kunne kritisere, at AUB opstiller krav om, at ansøgningen skal ske ved anvendelse af et skema, som skal indsendes med underskrifter som angivet.

I den foreliggende ansøgning havde det lokale uddannelsesudvalg indskrevet formanden for det lokale uddannelsesudvalg, NN, navn både i ansøgerrubrik (felt nr. 1), i rubrik til ansøgers underskrift (felt nr. 15) og i det faglige udvalgs påtegningsrubrik (felt nr. 16). Der var ingen underskrift i rubrikken ”Ansøgers underskrift”. NN havde i stedet skrevet under i det faglige udvalgs påtegningsrubrik, men dog således at det fremgik, i hvilken egenskab hun underskrev.

I felt 16 var endvidere påført det faglige udvalgs stempel og underskrift.

På denne baggrund finder Ankenævnet, at det med tilstrækkelig tydelighed fremgår af ansøgningen, at den er underskrevet af såvel ansøger som det faglige udvalg, at underskriverne kan identificeres, og at det faglige udvalgs stempel er påført. Ansøgningen burde derfor ikke have været forhåndsafvist, men undergivet realitetsbehandling.

Ankenævnet ophæver derfor AUB's afgørelse af 28. april 2014 og hjemviser sagen til fortsat behandling.