Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-67 / 24-09-2015

Afgørelse vedrørende klage fra det lokale uddannelsesudvalg for tømreruddannelsen ved X Erhvervsskole over afgørelser af 30. april 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelser af 30. april 2014, hvorefter det lokale uddannelsesudvalg for tømreruddannelsen ved X Erhvervsskole har fået afslag på to ansøgninger om tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg i medfør af AUB-lovens § 12 b.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) ved X Erhvervsskole har i klage af 12. maj 2014 oplyst, at Det Faglige Udvalg for X Uddannelse ved en fejl ikke har påført ansøgningerne et stempel, men alene en underskift. LUU har dog den opfattelse, at AUB nemt havde kunnet identificere det relevante udvalg, idet ansøgningerne blev fremsendt til AUB sammen med 14 andre korrekt påstemplede ansøgninger, som samme faglige udvalg havde behandlet og som havde samme underskriver.  

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 6. juni 2014 fastholdt sine afgørelser vedrørende tilskud og nærmere begrundet dette.

Det fremgår af redegørelsen, at AUB den 1. april 2014 modtog to ansøgninger om tilskud i medfør af AUB-lovens § 12 b. Den 30. april 2014 afslog AUB ansøgningerne, idet formalia ikke var overholdt.

Reglerne om tilskudsordningen findes i AUB-lovens § 12 b. AUB’s bestyrelse har med hjemmel i § 12 b, stk. 2, udstedt bekendtgørelse nr. 1131 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Erhvervsrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Ifølge § 4, stk. 2, i bekendtgørelsen skal ansøgning ske ved anvendelse af AUB’s blanket. Der er i blanketten et felt til ”Påtegning fra det faglige udvalg”, hvori der nederst skal udfyldes med navn, dato, underskrift og stempel.

Det følger af § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen, at ansøgere ikke har et egentligt retskrav på at modtage tilskud. Tilskud er begrænset af den ramme, der er afsat på finansloven. AUB kan give helt eller delvis afslag på tilskud. Der er ikke regler for AUB’s vurdering og prioritering, men AUB’s administration tilrettelægger retningslinjerne for bevilling af tilskud.

I 2014 var der afsat 30 mio. kr. til tilskud efter AUB-lovens § 12 b. Der var 22,5 mio. kr. til rådighed i første runde med ansøgningsfrist den 1. april 2014 og 7,5 mio. kr. i anden runde med ansøgningsfrist den 1. september 2014. AUB modtog ansøgninger for 38 mio. kr. til den første runde, som klagers ansøgning er omfattet af.

AUB havde ikke midler til at imødekomme samtlige ansøgninger. Som led i sin prioritering frasorterer AUB først de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene, fx ansøgninger, hvor ansøgeren ikke er omfattet af målgruppen, og ansøgninger, der ikke er underskrevet, som mangler påtegning af det faglige udvalg, eller som er modtaget efter ansøgningsfristens udløb. Disse sager gives der afslag på uden realitetsbehandling.

Ved behandlingen af ansøgningerne konstaterede AUB, at ansøgningen ikke var korrekt påstemplet ved modtagelsen i AUB. AUB vurderede derfor, at ansøgningen ikke levede op til de formelle krav, og gav herefter afslag uden at realitetsbehandle ansøgningen. AUB har derfor ikke vurderet, om aktiviteterne lå inden for det område, der i øvrigt ville kunne ydes tilskud til i medfør af AUB-lovens § 12 b.

Nærmere beskrivelse af ansøgningen

Det fremgår af begge ansøgningers rubrik nr. 1, at ansøger er Det lokale uddannelsesudvalg for tømrer ved X Erhvervsskole.

I begge ansøgningers rubrik nr. 16 ”Påtegning fra det faglige udvalg” er navn udfyldt med blokbogstaver ”NAVN”, datoen angivet som ”17/3-2014”, og der er en underskift. Pladsen ud for ”Stempel” er tom på begge ansøgninger.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne ansøgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden april 2014 var der afsat midler på i alt 22,5 mio. kr., og AUB modtog ansøgninger for 38 mio. kr. AUB frasorterede i første omgang ansøgninger, som ikke opfyldte de formelle krav. I den forbindelse blev klagers to ansøgninger frasorteret, idet der manglede et stempel fra det faglige udvalg.

I marts 2014 udsendte AUB en orienteringsskrivelse til potentielle ansøgere på virk.dk. Det hedder heri bl.a., at det lokale uddannelsesudvalg skal indsende ansøgningen via det landsdækkende faglige udvalg, og at ansøgningen skal være underskrevet af både det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg. Det hedder videre i orienteringsskrivelsen, at ansøgninger, der mangler underskrift fra det lokale uddannelsesudvalg eller et faglige udvalg eller stempel fra det faglige udvalg, ikke vil blive undergivet realitetsbehandling.

Da AUB skal behandle et stort antal ansøgninger på kort tid, finder Ankenævnet ikke at kunne kritisere, at AUB opstiller krav om, at ansøgningen skal ske ved anvendelse af et skema, som skal indsendes med påstempling fra det faglige udvalg som angivet.

På denne baggrund finder Ankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte AUB’s vurdering af ansøgningerne fra det lokale uddannelsesudvalg for tømrer ved X Erhvervsskole og stadfæster herefter AUB’s afgørelser af 30. april 2014.