Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-22/ 14-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Boligselskab over afgørelse af 24. januar 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 24. januar 2014, hvorefter Boligselskab skal betale finansieringsbidrag efter reglerne om betaling af finansieringsbidrag i bekendtgørelse nr. 1642 af 27. december 2013 (tidligere bekendtgørelse nr. 1343 af 11. december
2009).

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Boligselskab har ved brev af 18. februar 2014 klaget over, at ATP opkræver finansieringsbidrag hos Boligselskab, da momsregistreringen udelukkende skyldes udlejning af antennepositioner, der ikke i øvrigt har noget med boligselskabets daglige drift at gøre. Boligselskabet har været i kontakt med andre boligselskaber, som ikke opkræves finansieringsbidrag. Det er imidlertid ikke bestridt, at momsregistreringen er sket med rette.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 9. juli 2014 fastholdt sin afgørelse, hvorefter Boligselskab må anses for en privat arbejdsgiver og efter § 1 i bekendtgørelse nr. 1642 af 27. december 2013 (tidligere bekendtgørelse nr. 1343 af 11. december 2009) skal betale finansieringsbidrag til ATP. ATP bemærker, at det er ubestridt af klager, at klager ikke kan anses for en offentlig arbejds- giver.

Reglerne om finansieringsbidrag tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsgiver. Dette gælder eksempelvis i forhold til momspligt, hvor ATP’s oplysninger viser, om der er momspligt knyttet til et CVR-nummer, der anvendes til afregning af ATP-bidrag mv. Et dette tilfældet, opkræves finansieringsbidrag i forhold til arbejdsgiveren i sin helhed, da reglerne ikke giver mulighed for delvis opkrævning af finansieringsbidrag. ATP kan således ikke tage hensyn til klagers oplysning om, at momsregistreringen ikke har noget med den daglige drift af boligselskabet at gøre.

Ankenævnets begrundelse

Bekendtgørelse nr. 1343 af 11. december 2009 om beregning af finansieringsbidrag (nu bekendtgørelse nr. 1642 af 27. december 2013) indeholder i § 1 en opregning af de lovbestemmelser, som hjemler bidragspligten. I samtlige lovbestemmelser pålægges pligten ”private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v.” Det er helt i overensstemmelse hermed, når det i bekendtgørelsen angives, at finansieringsbidrag skal betales af ”private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret”, jf. § 1, stk. 1.

Da pligten til at betale finansieringsbidrag påhviler enhver privat arbejdsgiver, der er moms- eller lønsumsregistreret, og da Boligselskab er momsregistreret, påhviler det boligselskabet at betale finansieringsbidrag efter reglerne herom. Det kan ikke føre til et andet resultat, at momsregistreringen er begrundet i aktiviteter (udlejning af antenneplads), der ligger uden for boligskabets sædvanlige daglige drift.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse.