Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2015-51 / 15-06-2016

Afgørelse om afslag på genoptagelse af klage vedr. skattenedslag for seniorer

Ankenævnet har den 9. november 2015 stadfæstet ATP’s afgørelse af 21. maj 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer. ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af NN’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2012 og 2013, da indsigelsen var modtaget for sent. Nævnet fandt i den konkrete sag ikke grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen.

NN’s søn, XX, har efterfølgende i mail af 2. januar 2016 anmodet om genoptagelse af Ankenævnets sag. XX anfører som begrundelse, at NN’s ægtefælle fik konstateret kræft i starten af 2012 og afgik ved døden den 16. marts 2013, hvilket NN naturligvis var meget berørt af. XX anfører endvidere, at NN har været i telefonisk kontakt med ATP for at få rettet beskæftigelsesgraden for 2013 og 2014.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages. Nævnet har herved lagt vægt på, at ægtefællens sygdomsforløb ikke har tidsmæssig sammenhæng med ATP’s udsendelse af breve i juni 2013 og juni 2014 om henholdsvis beskæftigelsesgraden i 2012 og 2013. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke er nye oplysninger, der kan sandsynliggøre, at NN skulle have haft telefonisk kontakt med ATP inden for indsigelsesfristen på 3 måneder fra modtagelsen af breve i juni 2013 og juni 2014.