Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-103 / 11-05-2015

Afgørelse om afslag på genoptagelse af klage vedr. skattenedslag for seniorer

Ankenævnet har den 11. februar 2015 stadfæstet ATPs afgørelse af 4. juli 2014 om skattenedslag for seniorer. ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011, da indsigelsen var modtaget for sent. Nævnet fandt i den konkrete sag ikke grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen.

XX anmoder nu om genoptagelse af Ankenævnets sag. XX anfører som begrundelse herfor, at han ikke mener, at Ankenævnet har været inde og vurderet hans begrundelser i klagen fuldt ud. Han henviser specifikt til sine argumenter i brevet af 8. september til Ankenævnet og har i brevet på ny anført sine argumenter.

XX henviser også til ordlyden af SFS-lovens § 5, stk. 2, hvoraf det fremgår, at man kan gøre indsigelse - ikke at man skal.

Ankenævnet bemærker, at der i afgørelsen af 11. februar 2015 konkret er henvist til XX’s partshøringssvar af 8. september. Det er korrekt, at ikke alle XX’s bemærkninger er gengivet i afgørelsen. Det skyldes, at ankenævnet ikke har fundet det relevant at gengive alle oplysningerne – ikke, at de ikke er indgået i Ankenævnets vurdering af sagen.

Nævnet skal i forhold til XX’s bemærkning om ordlyden af § 5, stk. 2, i lov om skattenedslag for seniorer henvise til, at hensigten med bestemmelsen ifølge forarbejderne til loven er, at lønmodtageren på baggrund af opgørelsen inden for en frist på 3 måneder kan gøre indsigelse over for ATP, hvis lønmodtageren ikke mener, at opgørelsen er korrekt. Ifølge fast praksis afvises indsigelser, hvis de ikke er modtaget hos ATP inden for denne frist. Ordet kan refererer således til muligheden for at gøre indsigelse, og de 3 måneder angår fristen herfor.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages. Nævnet har herved lagt vægt på, at oplysningerne, som XX har indsendt sammen med anmodningen om genoptagelse, fremgår af tidligere indsendte dokumenter og dermed er indgået i nævnets vurdering af sagen.

På denne baggrund afviser Ankenævnet at genoptage sagen.