Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-25 / 28-10-2015

Afgørelse om afslag på genoptagelse af klage vedr. skattenedslag for seniorer

Ankenævnet har den 8. juni 2015 stadfæstet ATPs afgørelse af 23. februar 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer. ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013, da indsigelsen var modtaget for sent. Nævnet fandt i den konkrete sag ikke grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen.

XX har efterfølgende i brev af 21. juni 2015 fastholdt sin indsigelse og anført, at nævnet ikke havde forholdt sig til alle oplysninger i sagen. Nævnet besvarede XX’s henvendelse den 6. juli 2015.

XX har herefter i brev af 15. august 2015 anmodet om genoptagelse af Ankenævnets sag. Han anfører som begrundelse, at nævnet ikke har forholdt sig til, at ATP har lavet fejl. Han har i den forbindelse vedlagt en redegørelse fra Kommune X, hvoraf det fremgår, at Kommune X har indbetalt ATP-bidrag for 11 mdr., herunder for et tidsrum, hvor XX var omfattet af en lockout. ATP har opgjort den samlede betaling som 10 mdrs. bidrag.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages. Det forhold, at Kommune X anfører, at der er tale om en fejl i ATPs opgørelse, kan ikke ændre ved denne vurdering.

På den givne foranledning bemærkes, at perioder med lockout eller strejke ikke medregnes som beskæftigelse ved opgørelse af beskæftigelsesgraden i henhold til loven om skattenedslag for seniorer.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, er det en betingelse, at indsigelse indgives inden for fristen på 3 måneder. Som nævnt i Ankenævnets afgørelse af 8. juni 2015 er det som ubestridt lagt til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013 i juni 2014. Han har således haft mulighed for at gøre indsigelse mod den opgjorte beskæftigelsesgrad inden for indsigelsesfristen.

I forhold til XX’s spørgsmål om, hvordan det i brevet af 6. juli 2015 kan lade sig gøre, at nævnet refererer til en stadfæstelse den 8. juli 2015 af ATPs afgørelse, bemærkes, at der er tale om en skrivefejl, og at den korrekte dato for nævnets afgørelse om stadfæstelse er den 8. juni 2015. Nævnet beklager skrivefejlen.